Nový návštevný poriadok

Aktualizované 29.10.2018

Národný park Slovenský raj má schválený nový návštevný poriadok, ktorý bol schválený ako Vyhláška Okresného úradu Košice č. 2/2018 z 10. októbra 2018 o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma.

Najdôležitejšími zmenami, ktoré nový návštevný poriadok prináša, sú trasy pre jazdu na koni, nové cyklotrasy, nové lokality pre skalolezenie a ľadolezenie, nový zjednodušený postup pri povoľovaní verejných podujatí a pravidlá pre návštevu Ferraty HZS Kyseľ a splavovanie Prielomu Hornádu.

Plná verzia nového návštevného poriadku z r. 2018 je tu:

Vestník – link na stránku Ministerstva vnútra SR

pdf verzia:

návštevný poriadok 2018

Proces tvorby si môžete prečítať tu: 
Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Košiciach pripravuje vytvorenie, prerokovanie a schválenie nového návštevného poriadku pre Národný park Slovenský raj a jeho ochranné pásmo. Sú na to dva hlavné dôvody:

1. Nová schválená zonácia národného parku platná od 1.6.2016

info tu:

Zonácia a program starostlivosti [zip]

2. Veľa zmien od schválenia súčasne platného návštevného poriadku – bol schválený r. 2006

(pribudli nové cyklotrasy, turistické chodníky, náučné chodníky, lokality na skalolezenie, splavovanie Hornádu, ferrata v Kyseli ap.)

Proces začal prvými pracovnými rokovaniami medzi Správou NP a OÚ v Košiciach. Nasledovať bude vstupná konferencia dňa 28. februára 2017, kde je pozvaných približne 120 dotknutých subjektov. Budú vytvorené pracovné skupiny pre jednotlivé aktivity (napr. pešia turistika, cykloturistika, jazda na koni …), ktoré budú samostatne prerokovávať tieto kapitoly. Po týchto pracovných rokovaniach na základe ich výstupov začne v jeseni oficálny proces prerokovania a schvaľovania. Plánované schválenie nového návštevného poriadku je do konca roka 2017.

Starý návštevný poriadok si môžete pozrieť tu:

Návštevný poriadok [pdf]

Prvú pracovnú verziu nového návštevného poriadku zo dňa 10.2.2017 si môžete pozrieť tu:

(navrhované zmeny sú vyznačené červenou farbou)

Pracovná verzia nového návštevného poriadku [pdf]

Dňa 28.2.2017 sa uskutočnila vstupná Konferencia k príprave nového návštevného poriadku.

Informácie o konferencii  a jej výstupoch spolu s harmonogramom ďalšieho procesu si môžete pozrieť tu:

Konferencia 28.2.2017

Po vstupnej konferencii nasledujú jednotlivé pracovné rokovania, na ktoré sú prizývané všetky subjekty, ktoré po vstupnej konferencii zanechali e – mailový kontakt, na ktorý sú im posielané pozvánky na jednotlivé pracovné rokovania. Po tomto prvom kole pracovných rokovaní, ktorých bude celkom 7 podľa jednotlivých tém, budú nasledovať rokovania k jednotlivým zámerom s dotknutými subjektami, ktoré budú prevažne spojené aj s miestnou obhliadkou.

Tu si môžete pozrieť výstupy z prvého kola rokovaní:

Pracovné rokovanie 16.3.2017 – Pešia turistika, vyhradené areály a ferrata HZS Kyseľ

Pracovné rokovanie 27.3.2017 – Skalolezenie a ľadolezenie

Pracovné rokovanie 30.3.2017 – Cykloturistika

Pracovné rokovanie 7.4.2017 – Jazda na koni

Pracovné rokovanie 20.4.2017 – Zimné aktivity

Pracovné rokovanie 3.5.2017 – Doprava a parkovanie,jazda na snežných skútroch a štvorkolkách, vyhliadkové lety, stanovanie, táborenie a bivakovanie

Pracovné rokovanie 16.5.2017 – Člnkovanie a splavovanie Hornádu

Tu si môžete pozrieť výstupy z druhého kola rokovaní spojených s miestnymi obhliadkami:

Návštevný poriadok – 7.6.2017 – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Ihrík – Letanovský Mlyn

Návštevný poriadok – 16.6.2017 – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k preložke turistického chodníka Zelená hora – Hrdlo Hornádu a k vyhradenému areálu pre skalolezenie Hrdlo Hornádu

Návštevný poriadok – 20.6.2017 – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k novému turistickému chodníku Rumanová (Suchá Belá)

Návštevný poriadok – 7.7.2017 – záznam z rokovania k 7 navrhovaným cyklotrasám

Návštevný poriadok – 1.8.2017 – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k vyhradenému areálu pre skalolezenie Stratenská Píla

Návštevný poriadok – 10.8.2017 – záznam z rokovania k cyklotrasám Tomášovský výhľad a Tomášovský výhľad – Letanovský Mlyn

Návštevný poriadok – 17.8.2017 – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k plánovanej cyklotrase a konskej trase Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Voniarky

Návštevný poriadok – 14.9.2017 – záznam z pracovného rokovania k cyklotrase Geravy

Návštevný poriadok – 18.9.2017 – záznam z pracovného rokovania k 3 návrhom peších trás

Návštevný poriadok – 4.10.2017 -záznam zmiestnej obhliadky návrhu pešieho chodníka Turník – Klauzy

Návštevný poriadok – 25.10.2017 – záznam z pracovného rokovania k návrhom KST – peší chodník Smrečinské sedlo – Predná hoľa a Kartuziánska cesta

Návštevný poriadok – 31.10.2017 – záznam z pracovného rokovania k doprave a parkovaniu v rekr. strediskách Čingov a Košiarny briežok

Návštevný poriadok – 7.11.2017 – záznam z pracovného rokovania k doprave a parkovaniu v lokalitách Hrabušická Píla a Sokol

Návštevný poriadok – 22.11.2017 – záznam z pracovného rokovania k návrhu na zrušenie chodníka Lesnica – Klauzy

 

Návrh návštevného poriadku v pripomienkovom konaní:

Nový návštevný poriadok – verzia v pripomienkovom konaní