Základné dokumenty:

Základné dokumenty

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ŠTATÚT

Kontrakt č. 125/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zmluvy, objednávky, faktúry:

ZMLUVY – Správa NP ako Objednávateľ

ZMLUVY – Správa NP ako Dodávateľ

FAKTÚRY apríl – september 2022

 

Cenník sortimentov surového dreva

 

 

Národný park  Slovenský raj:

 • vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18. januára 1988.
 • Nariadením vlády SR č. 69/2016, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo je národný park nanovo vyhlásený

Správa Národného parku  Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi:

Správa národného parku je príspevková organizácia, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikačné číslo organizácie:

54435412

Pôsobnosť správy:

územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica

Mapa:

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.

Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 500 jaskýň a priespastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhý Prielom Hornádu.

Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny – astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách.

Naše služby:

 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana rastlín
 • Druhová ochrana živočíchov
 • Ochrana anorganických častí prírody
 • Ochrana drevín
 • Ochrana biotopov
 • Medzinárodná spolupráca
 • Výchova a vzdelávanie
 • Sprievodcovské služby
 • Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť
 • Prevádzka Strediska environmentálnej výchovy Spišská Nová Ves a Infocentra Podlesok
 • Vydávanie odborných stanovísk
 • Starostlivosť o hendikepované živočíchy

Podrobnejší popis činností je uvedený v Štatúte:

Základné dokumenty

Zoznam pracovníkov:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Tel. kontakt e-mail
1. Ing. Tomáš Dražil, PhD. Riaditeľ 0903 298 217 tomas.drazil@npslovenskyraj.sk
2. Mgr. Milan Barlog Krajinár, anorganik, správa FB stránky 0903 298 212 milan.barlog@npslovenskyraj.sk
3. František Bartko Strážca 0903 298 213 františek.bartko@npslovenskyraj.sk
4. RNDr. Štefánia Bryndzová Botanik pre monitoring rastlín a nelesných biotopov 0903 298 228 stefania.bryndzova@npslovenskyraj.sk
5. Ľuboš Cibula Strážca 0903 298 214 lubos.cibula@npslovenskyraj.sk
6. Michal Dragoš Lesník, ochranný obvod Hrabušice 0918 333 983 michal.dragos@npslovenskyraj.sk
7. Silvia Dugasová Mzdárka 0911 622 086 silvia.dugasova@npslovenskyraj.sk
8. Martin Ďurša Strážca 0903 298 215 martin.dursa@npslovenskyraj.sk
9. Mgr. Andrea Hájková Zoológ 0903 298 226 andrea.hajkova@npslovenskyraj.sk
10.
11.
12.
13. Róbert Javorský Strážca 0903 298 223 robert.javorsky@npslovenskyraj.sk
14. Ing. Ján Kašparek Referent pre lesnícke činnosti 0908 992 827 jan.kasparek@npslovenskyraj.sk
15. Mgr. Jozef Kormančík Zoológ pre monitoring živočíchov 0903 298 216 jozef.kormancik@npslovenskyraj.sk
16. Ing. Vladimír Krak Referent pre integrovanú ochranu prírody 0903 298 222 vladimir.krak@npslovenskyraj.sk
17. Bc. Juraj Kukura Referent pre poľovníctvo a nelesné ekosystémy 0917 504 521 juraj.kukura@npslovenskyraj.sk
18. Silver Lapšanský Lesník, ochranný obvod Smižany 0905 741 911 silver.lapsansky@npslovenskyraj.sk
19. Miroslav Lehocký Strážca 0911 390 245 miroslav.lehocky@npslovenskyraj.sk
20. Milan Lenkey Lesník, ochranný obvod Ľadová 0918 335 893 milan.lenkey@npslovenskyraj.sk
21. Ing. Marek Leskovjanký Vedúci odboru ochrany prírody a krajiny, lesník 0903 298 211 marek.leskovjansky@npslovenskyraj.sk
22. Ing. Peter Mihuc Strážca 053 442 2026 peter.mihuc@npslovenskyraj.sk
23. Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová Strážca (t.č. MD) 0903 298 229
24. Ing. Vladimír Mucha Strážca 0903 298 220 vladimir.mucha@npslovenskyraj.sk
25. Mgr. Peter Olekšák Vedúci odboru vonkajších vzťahov, krajinár, správa webstránky, zástupca riaditeľa 0903 298 225 peter.oleksak@npslovenskyraj.sk
26. Ing. Róbert Pekár IT ,Správca sietí, GIS 0918 334 121 robert.pekar@npslovenskyraj.sk
27. Milan Petrigáč Lesník, ochranný obvod Hrabušice 0902 558 538 milan.petrigac@npslovenskyraj.sk
28. Ing. Zuzana Papsonová, PhD. Strážca 0903 298 218 zuzana.papsonova@npslovenskyraj.sk
29. Ing. Matej Pisarčík Pracovník environmentálnej výchovy 0903 298 221 matej.pisarcik@npslovenskyraj.sk
30. Ing. Renáta Podvojská Účtovníčka 0911 620 630 renata.podvojska@npslovenskyraj.sk
31. Ing. Peter Podvojský Vedúci odboru ekonomiky 0910 460 864 peter.podvojsky@npslovenskyraj.sk
32. Jaroslav Skokan Lesník, ochranný obvod Smižany 0918 334 100 jaroslav.skokan@npslovenskyraj.sk
33. Ing. Eugen Šandrik Vedúci ochranného obvodu Hrabušice, OLH 0905 713 085 eugen.sandrik@npslovenskyraj.sk
34. Ing. Katarína Škorvánková Vedúca oddelenia strážnej služby 0903 298 224 katarina.skorvankova@npslovenskyraj.sk
35. Jozef Tóma Referent pre správu pozemkov a nehnuteľností 0907 923 222 jozef.toma@npslovenskyraj.sk
36. Zuzana Tomiskinová Techn.-administratívny pracovník- asistentka 0910 460 933 zuzana.tomiskinova@npslovenskyraj.sk
37. Ing. Michal Tomčík Vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy, referent pre strategický rozvoj 0948 323 722 michal.tomcik@npslovenskyraj.sk
38. Kvetoslava Turzáková Techn.-administratívny pracovník – asistentka 0903 298 219 kvetoslava.turzakova@npslovenskyraj.sk
39. Ladislav Vagaš Lesník, ochranný obvod Smižany 0905 707 932 ladislav.vagas@npslovenskyraj.sk
40. Ing. Marián Vaľo Poľnohospodár 0903 298 227 marian.valo@npslovenskyraj.sk
41. Ing. Martin Vanous Vedúci ochranného obvodu Smižany, OLH 0905 707 922 martin.vanous@npslovenskyraj.sk
42. Ing. Zuzana Záborská Vedúca kanc. riaditeľa a manažérka pre rozvoj NP 0917 636 220 zuzana.zaborska@npslovenskyraj.sk