Základné dokumenty:

Zonácia, Program starostlivosti, Návštevný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ŠTATÚT

Kontrakt č. 125/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Kontrakt č.340/2022/6.1 medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Plán hlavných úloh na r. 2023

 

 

Zmluvy, objednávky, faktúry:

ZMLUVY – Správa NP ako Objednávateľ

ZMLUVY – Správa NP ako Dodávateľ

FAKTÚRY apríl – december 2022

 

Cenník sortimentov surového dreva 2023

PREDAJ DREVA

 

Národný park  Slovenský raj:

 • vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18. januára 1988.
 • Nariadením vlády SR č. 69/2016, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo je národný park nanovo vyhlásený

Správa Národného parku  Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi:

Správa národného parku je príspevková organizácia, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikačné číslo organizácie:

54435412

Pôsobnosť správy:

územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica

Mapa:

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.

Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 500 jaskýň a priespastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhý Prielom Hornádu.

Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny – astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách.

Naše služby:

 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana rastlín
 • Druhová ochrana živočíchov
 • Ochrana anorganických častí prírody
 • Ochrana drevín
 • Ochrana biotopov
 • Medzinárodná spolupráca
 • Výchova a vzdelávanie
 • Sprievodcovské služby
 • Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť
 • Prevádzka Strediska environmentálnej výchovy Spišská Nová Ves a Infocentra Podlesok
 • Vydávanie odborných stanovísk
 • Starostlivosť o hendikepované živočíchy

Podrobnejší popis činností je uvedený v Štatúte:

Základné dokumenty