Základné dokumenty:

Zonácia, Program starostlivosti, Návštevný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Organizačný poriadok – Dodatok č. 1

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA do 31.3.2023

Organizačná štruktúra od 1.4.2023

ŠTATÚT – starý

ŠTATÚT_platný_od_23_10_2023

Kontrakt č. 125/2022/6.1 uzavretý medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Kontrakt č.340/2022/6.1 medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Kontrakt č. 284/2023/6.6 zo dňa 9.10.2023 medzi MŽP SR a Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Dodatok č. 1 ku kontraktu na r. 2024

Plán hlavných úloh na r. 2023

 

 

Zmluvy, objednávky, faktúry:

ZMLUVY – Správa NP ako Objednávateľ

ZMLUVY – Správa NP ako Dodávateľ

 

OBJEDNÁVKY_apríl – december_2022

FAKTÚRY apríl – december 2022

 

objednávky január – december 2023

faktúry január – december 2023

 

objednávky od 1.1.2024 do 07.06.2024

faktúry 01-04_2024

 

 

PREDAJ DREVA

 

Obchodná verejná súťaž č.8/2024 – zverejnené 27.5.2024

Obchodná verejná súťaž č.7/2024 – zverejnené 14.5.2024

Obchodná verejná súťaž č.6/2024 – zverejnené 10.4.2024

Obchodná verejná súťaž č.5/2024 – zverejnené 5.4.2024

Obchodná verejná súťaž č. 4/2024 – zverejnené 18.3.2024

Obchodná verejná súťaž č.3/2024 – zverejnené 27.2.2024

Obchodná verejná súťaž č.2/2024 – zverejnené 13.2.2024

Obchodná verejná súťaž č.1/2024 – zverejnené 8.1.2024

 

Obchodná verejná súťaž č. 13/2023 – zverejnené 11.12.2023

Obchodná verejná súťaž č. 12/2023 – zverejnené 22.11.2023

Obchodná verejná súťaž č. 11/2023 – zverejnené 20.11.2023

Obchodná verejná súťaž č.10/2023 – zverejnené 3.11.2023

Obchodná verejná súťaž č. 09/2023 – zverejnené 10.10.2023

Obchodná verejná súťaž č.08/2023 – zverejnené 18.9.2023

Obchodná verejná súťaž č.7/2023 – zverejnené 17.8.2023

Obchodná verejná súťaž č.06/2023 – zverejnené 28.7.2023

Obchodná verejná súťaž č. 05/2023 – zverejnené 26.7.2023

Obchodná verejná súťaž č. 04/2023 – predaj dreva – zverejnené 4.7.2023

Obchodná verejná súťaž 03_2023 – predaj dreva – zverejnené 23.6.2023

Obchodná verejná súťaž 02_2023 – predaj dreva – zverejnené 18.5.2023

 

 

 

Cenník sortimentov surového dreva platný od 07.05.2024

 

Cenník samovýroby dreva na r. 2023

PREDAJ DREVA – informácie

Cenník zveriny 2023

 

Národný park  Slovenský raj:

 • vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18. januára 1988.
 • Nariadením vlády SR č. 69/2016, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo je národný park nanovo vyhlásený

Správa Národného parku  Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi:

Správa národného parku je príspevková organizácia, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikačné číslo organizácie:

54435412

Pôsobnosť správy:

Správa NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi má územnú pôsobnosť na území Národného parku Slovenský raj, jeho ochranného pásma a na území okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a časti okresu Poprad, a to konkrétne:

a) okres Brezno – časť katastrálneho územia Telgárt, ktoré je súčasťou NP Slovenský raj a ochranného pásma NP Slovenský raj

b) okres Gelnica

c) okres Levoča – okrem katastrálneho územia Dvorce a Torysky

d) okres Poprad – katastrálne územie Vydrník, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce (okrem územia NP a OP NP Nízke Tatry), Vernár (okrem územia v NP Nízke Tatry)

e) Okres Rožňava – katastrálne územia Dedinky a Stratená, časť katastrálneho územia Dobšiná, ktoré je súčasťou NP Slovenský raj a ochranného pásma NP Slovenský raj

f) okres Spišská Nová Ves

Mapa kompetenčného územia – pdf

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.

Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 500 jaskýň a priespastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhý Prielom Hornádu.

Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny – astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách.

Naše služby:

 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana rastlín
 • Druhová ochrana živočíchov
 • Ochrana anorganických častí prírody
 • Ochrana drevín
 • Ochrana biotopov
 • Medzinárodná spolupráca
 • Výchova a vzdelávanie
 • Sprievodcovské služby
 • Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť
 • Prevádzka Strediska environmentálnej výchovy Spišská Nová Ves a Infocentra Podlesok
 • Vydávanie odborných stanovísk
 • Starostlivosť o hendikepované živočíchy

Podrobnejší popis činností je uvedený v Štatúte:

Základné dokumenty