Národný park (NP) Slovenský raj  

bol vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18. januára 1988.Posôbnosť Správy NP Slovenský raj je v samotnom území NP, jeho ochranného pásma, a v území okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica. Na území národného parku platí Návštevný poriadok: pozri tu

Na území národného parku sa môžu návštevníci peši pohybovať len po vyznačených turistických a náučných chodníkoch a na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov  a to len v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. V zastavanom území obcí a vo vyhradených rekreačných areáloch na území národného parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice – Píla, Mlynky – Biele Vody, je dovolený pohyb aj mimo vyznačených turistických chodníkov bez časového obmedzenia.

V Národnom parku Slovenský raj je vybudovaná jedna z najhustejších sietí značkovaných turistických chodníkov na Slovensku.

Spolu je v NP vyznačených 268,2 km značenej turistickej trasy z toho v ochrannom pásme NP je 35,6 km.

O turistické značkované chodníky a ich infraštruktúru (smerovníky, rázcestníky) v národnom parku sa starajú značkári Klubu slovenských turistov (KST) 

 

Územie NP má aj vyznačené cyklotrasy – k dispozícii 110 km vyznačených cyklotrás, z toho 65 km prechádza územím národného parku a 45 km jeho ochranným pásmom.

Cykloturistické trasy sú prepojené do širšieho okolia Spiša a Gemera. Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu návštevníci pohybovať na bicykli mimo zastavaného územia obcí len po vyznačených cyklotrasách, a to v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj po cestách, miestnych komunikáciách a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný. Mimo povolených cyklotrás je cykloturistika možná len s doprovodom odborne vyškolených cyklosprievodcov!

O cykloturistické značkované chodníky a ich infraštruktúru (smerovníky, rázcestníky) v národnom parku sa starajú značkári Slovenského cykloklubu (SCK)

CYKLOMAPA SLOVENSKÝ RAJ A OKOLIE

 

Územie NP umožňuje návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty územia aj bez sprievodcu znalého miestnych pomerov. Návštevníkovi slúži k tomu 13 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou takmer 89 km.

 

TURISTICKÉ ZNAČENÉ TRASY V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ A JEHO OCHRANNOM PÁSME 


 

Číslo TZT Farba TZT

Trasa turistického značenej trasy (TZT)

Celá trasa v km km v NP km v OP NP
0801n Kráľova hoľa – Pred Čuntavou

Trasa je súčasť magistrály E8 Cesta hrdinov SNP (www.cestasnp.sk)

14,3 0,3 2,6
0901a Pred Čuntavou – Čuntava – Pod Ondrejiskom – Nižná záhrada – Pod Hanseovou I – Voniarky – Dobšinský kopec

Trasa je súčasť magistrály E8 Cesta hrdinov SNP (www.cestasnp.sk)

16,0 9,7 3,0
0901aV Pod Ondrejiskom – Ondrejisko(Borovniak) 1,2 1,1 0,1
0908 Novoveská Huta – Rybníky – Vojtechova samota – sedlo Čertova hlava – Chotárna dolka – Biele Vody – Dedinky, hotel – Dedinky – Stratenská píla – Stratená – Stratenský kaňon – Dobšinská Ľadová Jaskyňa 21,9 12,7 2,7
0910 Geravy – Pod Suchým vrchom – Glacká cesta – Glac,bývalá horáreň – Malá Poľana, rázcestie – Palc, rázcestie – Sokol, horáreň – Blajzloch – Vernár – Mlynná – Morna –Smrečinské sedlo 34,0 32,6
0910V Morna – Predná hoľa 0,8 0,6
0911 Vydrník, žel.stanica – Hrabušice – Hrabušice, Mýto – Podlesok, ATC – Nad Podleskom – Pod Vtáčím hrbom – Kláštorisko, chata – Letanovský mlyn – Trstený potok – Letanovce, zastávka 16,2 9,8 1,1
2819 Podlesok, ATC – Hrdlo Hornádu – Kláštorská roklina, ústie – Letanovský mlyn – Pod Tomášovským výhľadom 9,0 9,0
2825 Dedinky, zastávka – Mlynky, Prostredný Hámor – Mlynky – Havrania Dolina – Chotárna dolka – Zadný Hýľ 8,2 0,2 3,3
2828 Teplička nad Hornádom, zastávka – Pod Tepličkou, chaty – Gretľa – sedlo Grajnár – Malá Knola – Pod Muráňom – Poľana pod Muráňom – Novoveská Huta –Pod Medveďou hlavou 23,5 2,5
2829 Smižany – Smižany, Maša – Čingov, prameň – Čingov,centrum – Lesnica, ústie – Biely potok, ústie – Biely potok, rázcestie – Kláštorisko, lúka – Kláštorisko, chata 8,7 7,6 0,3
2830 Dobšiná, námestie – Voniarky – Pod Čižmou – Stratená -Pod Hanesovou II –  Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15,5  9,0
2861 Zejmarská roklina, ústie – Geravy 1,0 1,0
2862 Čingov, Ďurkovec – Spišské Tomášovce,bus 2,0 1,2
2863 Malá Poľana, rázcestie – Glac, Malá Poľana – Suchá Belá, záver  – Kyseľ, rázcestie – Nad Kyseľom – Kláštorisko, chata 5,4 5,4
2865 Košiarny Briežok – Bikšova lúka – Tesnina – Berezinec – Klauzy 10,7 10,7
5723 Spišské Tomášovce, zastávka – Spišské Tomášovce – Tomášovský výhľad – Pod Tomášovským výhľadom – Biely potok, rázcestie – Biely potok, ústie – Kyseľ, ústie – Sokolia dolina, ústie – Klauzy – Berezinec – Predný Hýľ – Geravy – Dedinky – Dedinky, hotel – Dedinky, zastávka – Dobšinská Maša – Pod Čižmou 25,0 22,3 1,5
5724 Podlesok, ATC – Píla, Piecky – Sokol, horáreň – Blajzloch – sedlo Kopanec – Krivian 14,0  14,0
5725 Podlesok, ATC – Suchá Belá, záver 4,0  4,0
5726 Hrabušice, Mýto – Hrdlo Hornádu – Pod Kláštoriskom – Kláštorisko, chata 3,6 2,6 1,0
5727 Stratená – Občasný prameň 3,0 3,0
5745 Kyseľ, rázcestie – Pod Biskupskými chyžkami – Sokolia dolina, záver – Pod Bykárkou – Glac, bývalá horáreň 5,0 5,0
5751 Čingov, prameň – Sovia skala – Včelinec – Košiarny briežok – Bikšova lúka – – Lesnica, ústie 8,1 6,8 1,3
5757 Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Spišský potok, ústie – sedlo Besník 6,0 6,0
5761 Piecky,vrch – Glac, Malá poľana 0,6 0,6
5765 Kláštorská roklina, ústie – Kláštorisko, chata 1,5 1,5
5766 Stratenská píla – Veľké a Malé Zajfy, rázcestie – Malé Zajfy – Pod Suchým vrchom 5,5
5761 Piecky, vrch – Glac, Malá Poľana 0,6
8737 Smižany, zastávka – Smižany, Maša – Čingov, rázcestie – Čingov, centrum – Čingov, Ďurkovec – Tomášovský výhľad – Trstený potok – Hrdlo Hornádu 12,0 8,5 2,3
8738 Spišská Nová Ves, námestie – Pod Tarčou – Pod Medveďou hlavou – Medvedia hlava – Medvedia hlava, sedlo – Košiarny briežok – Spišská Nová Ves, Mier – Spišská Nová Ves, železničná stanica 17,3 9,3
8739 Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Nižná záhrada 3,0 3,0
8740 Kyseľ, ústie – Kláštorisko, lúka – Kláštorisko, chata – Kláštorská roklina, ústie 2,6 2,6
8741 Sokolia dolina, ústie – Sokolia dolina, záver 2,5 2,5
8742 Klauzy – Pod Bykárkou 2,0 2,0
8743 Predný Hýľ – Zadný Hýľ – sedlo Čertova hlava – sedlo Pukanec – Pod Muráňom – Pod Veľkou Knolou – Veľká Knola – Malá Knola 9,0 0,8 1,8
8745 Dedinky, zastávka – Dobšinský kopec – Dobšiná, námestie – Lániho Huta – Pod Hanesovou I. – Pod Hanesovou II. 17,0 2,3 1,0
8769 Stratenský kaňon – Havrania skala – Občasný prameň – Veľké a Malé Zajfy, rázcestie – Malé Zajfy – Geravy 10,8  10,8
8772 Sokol, horáreň – Glacká cesta 6,0 6,0
8788 Mlynky, Prostredný Hámor – sedlo Kruhová 1,6 0,6
8886 Nad Podleskom – Pod Kláštoriskom 2,0 2,0
8888 Glac, Malá Poľana – Pod Biskupskými chyžkami 1,2 1,2
8889 Píla, Piecky – Palc, rázcestie 1,5 1,5
8890 Píla, Piecky – Piecky, vrch – Suchá Belá, záver – Pod Vtáčím hrbom 6,5 6,5
8895 Nad Kyseľom – Kyseľ, rázcestie 0,4 0,4

 

CYKLOTURISTICKÉ CHODNÍKY V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ A JEHO OCHRANNOM PÁSME

 

 

 

 

Číslo cyklotrasy Farba cyklotrasy  Trasa cykloturistického značeného chodníka Dĺžka
014

Spišská cyklomagistrála: Hrabušice, Mýto – Hrabušice – Spišské Tomášovce – Ďurkovec, rázcestie – Čingov, rázcestie – Smižianska Maša – Spišská Nová Ves, Mier – Za Hornádom – Madaras – Kaplnka sv.Trojice, rázcestie – Markušovce – Oľše – Matejovce nad Hornádom – Spišské Vlachy – Žehra – Spišský hrad, rázcestie – Levoča, Levočská dolina – Kežmarok – Prielom Dunajca

173,0
021

Hnilecká cyklomagistrála: Dedinky – Palcmanská Maša – Biele Vody,rázcestie – Prostredný Hámor – Mlynky – Rakovec – Sykavka – Hnilec – Nad Pekliskom – Nálepkovo – Švedlár – Gelnica – Margecany

69,0
034

Hornádska cyklomagistrála: Hrabušice, Mýto – Betlanovce – Spišský Štiavnik, kaštieľ – Hranovnica – Spišské Bystré – Kravany – Vikartovce – Biely potok

33,2
2703

Hrabušice, Mýto – Pri Podlesku – Sokol, horáreň – Blajzloch – Kopanec, sedlo – Krivian

22,0
2711 Spišská Nová Ves, železničná stanica – Madaras – Vyšný Hámor –Ferčekovce – Novoveská Huta – Pod Flajšerom – Medvedia hlava, sedlo – Košiarny briežok – Spišská Nová Ves, Mier – Spišská Nová Ves, železničná stanica  28,3
2712

Palcmanská Maša – Dobšinská Maša – Pod Čižmou – Voniarky – Dobšiná, námestie – Dobšiná, Tri ruže

13,7
2715

Glacká cesta: Podlesok – Nad Podleskom – Pod Vtáčím hrbom – Suchá Belá, záver – Glac, Malá Poľana – Malá Poľana – Glac, bývalá horáreň – Glacká cesta – Pod Suchým vrchom – Malé Zajfy – Veľké a Malé Zajfy – Stratenská píla – Stratená

19,8
2851

Mlynky – Havrania Dolina – Hajdúkova lúka – Chotárna dolka – Zejmarská roklina, ústie – Biele Vody, rázcestie

 6,0
2852

Hnilec – Pod Grajnárom – Hlinisko – Roztoky – Hnilčík – Bindtianska cesta – Bindt, Šuferland – Bindt – Oľše

26,7
2853

Rakovec – Súľová – Nad Pekliskom

15,0
2855

Spišské Tomášovce – Smižany – Iliašovce – Sans-Souci – Harichovce – Pod Kačelákom – Hájenka  – Domaňovce – Klčov – Spišské Podhradie

41,4
2893

Pod Tepličkou – Teplička – Roveň – Šafárka

 7,1
5702

Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Krivian – Stratená – Pod Čižmou – Dobšinský kopec – Dobšiná, Tri ruže – odbočka Vyšná Slaná

17,2
5705

Smižany – Smižianska Maša – Košiarny briežok – Nad Lesnicou – Čingov, centrum – Čingov, rázcestie

10,2
5853

Pri Podlesku – Podlesok – Nad Podleskom – Pod Kláštoriskom – Kláštorisko

 6,5
5854

Spišská Nová Ves, námestie – Za Hornádom – Pod Tarčou – Vyšný Hámor – Novoveská Huta – Pod Flajšerom – Čertova hlava – Hajdúkova lúka

19,6
5855

Hlinisko – Hnilčík, Cechy – Gretľa – Šafárka – Bindt, Šuferland – Labková – Seliská – Závadské skalky – Závadka – Poráč – Krompachy – Gelnica

55,6
8708

Spišské Tomášovce – Pri Tomášovskom výhľade – Ďurkovec, rázcestie

 4,0
8709

Pod Kačelákom – Odorica – Šibenik – Levoča, Košická brána

 5,4
8720

Hrabušice, Majer – okruh

 4,0
8854

Spišská Nová Ves, železničná stanica – Spišská Nová Ves, Mier

 1,0
8865

Hrabušice – Vydrník – Spišský Štiavnik, kaštieľ

 6,0
8921

Nálepkovo – Závadské skalky

 4,3
8922

Spišská Nová Ves, Madaras – Pod Tepličkou – Roveň

 5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY (NCH) V NP SLOVENSKÝ RAJ A JEHO OCHRANNOM PÁSME 

 

Náučné chodníky sú určené pre širokú verejnosť a slúžia ako prostriedok na ich vzdelávanie, usmernenie ich pohybu, na názornú prezentáciu prírodných, historických a kutúrnych hodnôt v regióne, ale aj ako propagácia ich ochrany. Sú vybudované v pozoruhodných oblastiach najmä z hľadiska ochrany prírody, krajiny a biodiverzity, ako aj v kultúrne a historických zaujímavých oblastiach. Významné objekty a javy sú vysvetlené na informačných tabuliach (paneloch) umiestnených na jednotlivých zastávkach. V teréne sú označené štandardizovanou značkou pre náučný chodník.

 

NCH FERRATA HZS KYSEĽ (bližšie info)

Trasa je jednosmerná a spoplatnená , možné ju absolvovať od 15.júna do 31. októbra . Vedie v minulosti uzavretou roklinou Kyseľ,  má 1 panel na vstupe a 10 zastávok na trase opísaných v letáku ktorý je súčasťou 5 Eur-ového poplatku za vstup.

Trasa: Kyseľ, ústie – Obrovský vodopád, mostík – Kyseľ, rázcestie

dĺžka 1,9 km, prevýšenie 174 m , čas absolvovania cca 2 hodiny

 

NCH PRIELOM HORNÁDU

Vedie 12 km kaňonom Prielomu Hornádu a 10 km hrebeňom ponad Hornád v severnej časti národného parku. Má 20 interpretačných panelov na 16 zastávkach, oboznamuje návštevníkov s vodným tokom a jeho faunou, vetrovou kalamitou a prirodzeným vývojom lesa, históriou Letanovského mlyna a kartuziánskou cestou, premeneným lesom, galériou Tomášovského vý-hľadu s lesnými biotopmi, tokom Lesnice s brehovými porastami, flórou a faunou národného parku, geomorfologickými útvarmi, paleontologickými a archeologickými lokalitami, Hornádskou kotlinou a jej osídlením

Trasa: Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn – Lesnica – Čingov – Ďurkovec – Tomášovský výhľad – Trstený potok – Hrdlo Hornádu

dĺžka 22,0 km, prevýšenie 136 m, čas absolvovania cca 7 hodín

 

NCH SMIŽIANSKA MAŠA – ČINGOV (býv. NCH MLÁDEŽE)

Má 9 zastávok, ktoré informujú o geológii , botanike, archeológii, histórii Čingova, pamätnom kameni národného parku, dutrinových hniezdičoch, premenách lesa, tajomstvách meandrov – brehových porastoch danej lokality.

Trasa: Smižany, Maša – Hradisko –  Malý Čingov – Čingov – Starý Čingov – Pod Sovou skalou – Zelená lávka – Smižany, Maša

dĺžka 5,0 km , prevýšenie 80 m, čas absolvovania cca 2 hodiny

 

NCH SLOVENSKÝ RAJ JUH

Má 6 zastávkok, ktoré opisujú jednotlivé lokality – Zejmarskú roklinu na južnom okraji plošiny Geravy s krasovými javmi a vodopádmi, krasovú planinu Geravy s krasovými jamami, škrapmi, dolinu Malé Zajfy so zachovalými prirodzenými mokraďovými spoločenstvami, Stratenskú pílu a vodnú nádrž Palcmanská Maša. Stredne náročná okružná trasa.

Trasa: Dedinky – Biele Vody – Zejmarská roklina – Geravy – Malé Zajfy – Stratenská píla – Dedinky

dĺžka: 9,7 km , prevýšenie: 368 m , čas absolvovania cca 3 hodiny

Náučný chodník Slovenský raj-juh

 

NCH MOKRADE HNILCA

má 8 zastávok a 10 interpretačných panelov, ktoré oboznámia návštevníka s orientáciou a všeobecnými informáciami, flórou, významom mokradí, faunou vodných tokov. Nenáročná krátka trasa v blízkosti rieky Hnilec.

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa, parkovisko – Dobšinská Ľadová Jaskyňa , železničná stanica

dĺžka: 0,5km , prevýšenie: 15 m , čas absolvovania cca 15 minút

Náučný chodník Mokrade Hnilca

 

NCH OBČASNÝ PRAMEŇ – HAVRANIA SKALA

Má 7 zastávok, ktoré oboznamujú návštevníka s lesnými drevinami, výrobou dreveného uhlia, činnosťou občasného prameňa, osobnosťou Dionýza Štúra i s rastlinstvom a živočíšstvom južnej časti Slovenského raja. Stredne náročná jednosmerná trasa s prudkým stúpaním na vyhliadkový vrchol Havranej skaly.

Trasa: Veľké Zajfy – Občasný prameň – Havrania skala

dĺžka: 2,5 km , prevýšenie: 300 m , čas absolvovania cca 1 hodina

Poznávacia a informačná trasa Občasný prameň – Havrania skala

NCH DOBŠINSKÝ CHOTÁR

Chodník vedie po krátkej okružnej odbočke z modrej turistickej značky vedúcej k Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Dĺžka NCH je 300m a a trvá 0,5 h.

Náučný chodník Dobšinský chotár

 

NCH K DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

Líniový jednosmerný letný náučný chodník so šiestimi zastávkami  vybudovaný na prístupovom serpentínovom chodníku z lúky Vilmošplatz k Dobšinskej Ľadovej jaskyni. Na trase s prírodovedným a ochranárskym zameraním je 6 informačných panelov, ktoré predstavia prírodné a kultúrno-historické hodnoty jaskyne a jej okolia.

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Vilmoš plac – Dobšinská
ľadová jaskyňa

dĺžka: 0,5 km , prevýšenie: 130 m , čas absolvovania cca 15 minút

Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni

 

NCH STRATENSKÝ KAŇON (pre vozičkárov)

Je obojsmerný náučný chodník situovaný v južnej časti Národného parku Slovenský raj v malebnom kaňonovitom úseku Hnilca. Prechádza po spevnenej ceste vedúcej medzi oboma vstupmi cestného tunela v blízkosti Stratenej cez Stratenský kaňon. Je vhodný pre turistov, cyklistov a najmä pre hendikepovaných ľudí – vozičkárov. Obojsmerný náučný chodník má 10 zastávok s 11 náučnými panelmi. Jednotlivé panely sú osadenéi do skál vo výške čitateľnej predovšetkým pre vozičkárov. Návštevník je oboznámený s geológiu Slovenského raja, vznikom roklín, jaskyňami, flórou a faunou v doline rieky Hnilec, históriou územia a turisticky atraktívnymi lokalitami v južnej časti národného parku. Najvhodnejší nástup prehliadky je od parkoviska pri východnom portáli tunela.

Trasa: Stratenský kaňon – východný portál cestného tunela – západný portál cestného tunela

dĺžka: 1,1 km , prevýšenie: 2 m , čas absolvovania cca 30 minút

Viac o náučnom chodníku nádete TU:

 

 

NCH VERNÁR – KRÁĽOVA HOĽA

Chodník s 9 zastávkami a 10 interpretačnými panelmi je tématicky zameraný na zastávky: orientácia a všeobecné informácie, flóra, história a pastva, fauna, Predná hoľa s panorámou na Vysoké Tatry, geológia, planina Smrečiny s históriou poľovníctva, rezervácia Martalúzka a prameň Hnilca, Kráľova Hoľa, vznik názvu, história, Kráľova Hoľa – orientácia, mapa. Náročná trasa spájajúca dva národné parky – Slovenský raj a Nízke Tatry.

Trasa: Vernár – Predná hoľa – Kráľova hoľa

dĺžka: 13 km , prevýšenie: 1170 m , čas absolvovania cca 5:30 h

Náučný chodník Slovenský raj – Nízke Tatry

NCH DOBŠINSKÁ MAŠA

Má 7 zastávok, ktoré sú zamerané na históriu Dobšinskej Maše, históriu vývoja a súčasnosť lesov v okolí Dobšinej, poľovníctvu, ochrane lesov, národnému parku, vzniku a prevádzkovaní umelej vodnej nádrže Palcmanská Maša. Nenáročná obojsmerná okružná trasa.

Trasa: Dobšinská Maša – Dobšinský kopec – Dobšinská Maša

dĺžka: 2,7 km , prevýšenie: 120 m , čas absolvovania cca 1:30 h

Náučný chodník Dobšinská Maša

 

LESNÍCKY NCH DIANA

Trasa: Novoveská Huta – Sosnova polianka – Medvedia dolka – Novoveská Huta

dĺžka: 2,6 km , prevýšenie: 150 m , čas absolvovania cca 1:30 h

Lesnícky náučný chodník Diana

 

BANÍCKY NCH NOVOVESKÁ HUTA

Chodník s 8 zastávkami z zameraný na históriu Novoveskej Huty, medenorudné a železnorudné baníctvo, povrchový uránový lom Muráň, banské pole Peter a Pavol, vodotechnické banské diela, dopravu dreva a rúd, štôlňu Bartolomej, prieskum a ťažbu uránu a sadrovca

Trasa: Medvedia dolka – Novoveská Huta, námestie / plac / square – Kráľov prameň – Pod Zlomom, rázcestie  – ďalej na výber 3 trasy :

  • Malý Muráň, vyhliadka – Vojtechova samota – pokračovanie po červenej
  • Banské pole Bartolomej – Leithaus – pokračovanie po červenej
  • Banské pole Peter a Pavol – Vojtechova samota – Rybníky – Leithaus – Lúka pod Ilonkiným prameňom – Novoveská Huta, námestie  – Medvedia dolka

dĺžka: 17,3 + 4,1 + 2 km , prevýšenie: 600 m + 250 m + 270 m ,čas absolvovania cca 5:00 h + 1:40hh + 0:50h

Náučný banský chodník Novoveská Huta

 

STOPY BANÍCKEJ SLÁVY V MLYNKÁCH

Chodník v okolí obce Mlynky má 2 zastávky zamerané na banícku históriu Mlyniek – banícka zvonička a torzo baníckej šachty a veže Leopold.

Trasa: Mlynky – Havrania dolina

dĺžka: 1,0 km , prevýšenie: 20 m , čas absolvovania cca 30 minút

Náučný chodník Stopy baníckej slávy v Mlynkoch

 

NÁUČNÉ LOKALITY (NL) V NP SLOVENSKÝ RAJ A JEHO OCHRANNOM PÁSME

Sú spravidla prirodzene alebo umelo vymedzené priestory s informačným panelom, v ktorých sa môžu okrem prezentovaných prírodných hodnôt v kontexte s prírodným prostredím vystavovať exponáty.

1. NL Podlesok

druh panela: informačný veľkoplošný panel obojstraný (rozmer 3,5 m x 1 m )

zameranie panela: hodnoty územia NP, hlavne okolia Podleska

miesto: rekreačné stredisko Podlesok

prevádzkovateľ: Správa NP Slovenský raj

2. NL Kláštorisko

druh panela: informačný veľkoplošný panel obojstraný (rozmer 3,5 m x 1 m )

zameranie panela: hodnoty územia NP, hlavne okolia Kláštoriska

miesto: rekreačné stredisko Kláštorisko

prevádzkovateľ: Správa NP Slovenský raj

 

MAPA NÁUČNÝCH CHODNÍKOV V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ A OKOLÍ