Správa Národného parku Slovenský raj realizovala rozsiahle opatrenia na zlepšenie biodiverzity v národnom parku

Správa Národného parku Slovenský raj realizovala rozsiahle opatrenia na zlepšenie biodiverzity v národnom parku

Tlačová správa

Národný park Slovenský raj, Spišská Nová Ves, 10.11.2023

Správa Národného parku Slovenský raj realizovala rozsiahle opatrenia na zlepšenie biodiverzity v národnom parku

Od 1.apríla 2022 spravuje Správa NP Slovenský raj prevažnú časť pozemkov v národnom parku. To jej umožnilo zapojiť sa do projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia a realizovať mnohé opatrenia na zlepšenie biodiverzity a stavu prírody národného parku.

Národný park Slovenský raj je verejnosti známy predovšetkým svojimi roklinami s vodopádmi, ktoré návštevníci prekonávajú pomocou rebríkov a stúpačiek. Málokto vie, že národný park sa pýši aj svetovým rekordom v počte rastlín – na ploche 0,25 m2 tu jeho odborníci zrátali až 54 druhov vyšších rastlín. Napriek tomu sú niektoré časti parku pre intenzívne využívanie človekom v minulosti od autentickej prírody vzdialené. Napraviť to má projekt na zlepšenie stavu ohrozených biotopov a druhov živočíchov v území Natura 2000.

Opatrenia sa realizovali väčšinou v lesoch. Prírode blízke hospodárenie, ktoré je určené pre lesy v národných parkoch, sa modifikovalo o metódy na zlepšenie stavu lesných biotopov. Výsadbou sa podporilo zastúpenie deficitných druhov drevín, najmä jedle. Výchovnými zásahmi v mladinách sa zase zvýšil podiel vzácnych listnatých drevín ako je jaseň, brest, javory, čo v Slovenskom raji raritný dub. Zároveň sa začal proces obnovy človekom ovplyvnenej štruktúry lesa smerom k prírodnému lesu.

Revitalizácie sa dočkalo až šesť rôznych typov lúčnych spoločenstiev – od teplomilných porastov, cez bežné mezofytné lúky až po vlhkomilné lúky a slatinné rašeliniská. Tieto lúky sú maloplošné a väčšinou výrazne vzdialené od sídel, tak v posledných desaťročiach o ne človek stratil záujem a prestal ich využívať. Postupne zarástli náletovými drevinami a ich biodiverzita sa výrazne znížila. Teraz sa ich podarilo obnoviť do pôvodného stavu.

Prvýkrát v Slovenskom raji sa v masovejšom meradle bagrom vytvorili malé vodné plochy, pripomínajúce prirodzené mláky. Takmer okamžite sa do nich začal vracať život v podobe drobnej žaby – kunky žltobruchej. Tieto novovytvorené vodné biotopy budú slúžiť v budúcnosti aj mlokom.

Za jeden rok sa v národnom parku podarilo zlepšiť stav biotopov Natura 2000 a posilniť biodiverzitu na výmere 1 606,35 ha, čo je viac ako 8% výmery parku. V týchto dňoch sa stretli odborníci aby bilancovali a zhodnotili vykonané opatrenia na prospech ochrany prírody národného parku. Viac ako stovka prítomných účastníkov na záverečnej konferencii projektu sa oboznámila s výsledkami obnov biotopov a ukážkami realizovaných opatrení priamo v teréne.

Podrobnejšie informácie poskytne:

Správa NP Slovenský raj – Ing. Tomáš Dražil, PhD., tel.: 0903 298 217, e-mail: tomas.drazil@npslovenskyraj.sk

FOTOGALÉRIA:

Foto: Mgr. Peter Olekšák, Správa NP Slovenský raj