Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Aktualizované 25.4.2024

Splavovanie Prielomu Hornádu

je otvorené od 1. mája 2024

 

Upozornenie!

Ukončenie splavu je posunuté o 2,5 km ďalej na Smižanskú Mašu

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU v r. 2024.

  1. Splav Prielomu Hornádu je predĺžený o 2,5km až po Smižanskú Mašu.
  2. Na Čingove je možné ukončiť splav v nevyhnutnom prípade. Na spodné parkovisko na Čingove je možný prístup motorovým vozidlom len v prípade núdze,  ohrozenia zdravia, alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku.
  3. Na Smižanskej Maši sa vystupuje z lodí pri moste na pravom brehu Hornádu. Miesto je označené tabuľou s kotvou na moste. Odtiaľ je možné z pravého brehu vystúpať na cestu označeným chodníkom od rieky cca 50m pred mostom, alebo vykoseným svahom za mostom. Vykosený priestor pod mostom slúži na ukončenie splavu, oddych a občerstvenie.
  4. Odstavná plocha pre autá a priestor pre nakladanie lodí je na ľavom brehu približne 100m poniže mosta vedľa poľnej cesty po pravej a ľavej strane cesty. Je dôležité neobmedzovať prejazdnosť cesty ani prístupy k rodinným domom. V prípade naplnenia kapacity odstavnej plochy na ľavom brehu je možné parkovať na oficiálnom parkovisku pre turistov na Smižanskej Maši pri bývalej vodárni označenom na mape.
  5. V prípade potreby odstavenia autobusu je možné tak urobiť na rozšírenom priestore pri moste pred rampou na ľavom brehu. Je dôležité zachovať prejazdnosť ciest a viditeľnosť dopravných značiek vo všetkých smeroch.
  6. Správajte sa prosím tak, aby miestni obyvatelia a návštevníci Smižanskej Maše brali splav ako príjemné spestrenie a nie obťažovanie.
  7. V odstavených motorových vozidlách prosím nenechávajte cenné veci, hlavne nie na viditeľných miestach.
  8. Rok 2024 je skúšobný. Na základe skúseností z predĺženia splavu a jeho fungovania v tomto novom režime bude v nasledujúcom období priestor ukončenia splavu na Smižanskej Maši doplnený o ďalšiu infraštruktúru – mólo, schody, lavičky, informačné tabule, úprava plôch. Privítame preto, ak napíšete na Správu NP svoje skúsenosti, postrehy, návrhy a informácie.

bližšie informácie o tejto zmene výstupného miesta nájdete tu:

NOVINKA – Splavovanie Prielomu Hornádu až po Smižanskú Mašu

 

Splavovanie Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj je 

povolené v termíne od 1.mája do 31. októbra

 

Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reagovala tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a environmentálne riziká, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP Slovenský raj.

Mapa splavu

Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode kajaky, kanoe, nafukovacie člny a paddleboardy.

Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú ZAKÁZANÉ!

!!! Je potrebné mať vlastné lode, Správa NP Slovenský raj ich neposkytuje !!!

 

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledujúcich podmienok:

 

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA NA SPLAV

Záujemca o splav odošle vyplnený formulár. Po úplnom vyplnení formulára a odoslaní sa registrácia potvrdí v okne formulára.

Registráciu na splav vyplňte prosím minimálne 1 deň (do 16.00 hod.) pred požadovaným dátumom splavu, aby vás vedel systém zaregistrovať a pracovník Vám vedel vydať povolenie na splav.

V prípade zrušenia predbežnej registrácie na splav, otázok alebo nejasností nás kontaktujte na e-maili vladimir.mucha@npslovenskyraj.sk

 

FORMULÁR PREDBEŽNEJ REGISTRÁCIE NA SPLAV (PROSÍM VYPLŇTE)

 

Obsadenosť jednotlivých rezervovaných dní v roku počtom lodí si môžete preveriť v KALENDÁRI ZAREGISTROVANÝCH PLAVIDIEL NA SPLAV PRIELOMU HORNÁDU

 

HISTÓRIU SPLAVNOSTI RIEKY HORNÁD si môžete pozrieť na www.raft.cz

 

Odporúčame zaregistrovaným účastníkom si priebežne pred termínom splavu kontrolovať vývoj úrovne vodnej hladiny rieky Hornád , pretože v prípade nižšej alebo vyššej hladiny ako je povolené rozmedzie splav nebude možné uskutočniť!

Na základe splnenia podmienok pracovník Správy NP Slovenský raj vydá povolenie(lístok, permit) na splav priamo na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto – most podľa dátumu a času Vašej registrácie.

Miesto vydávania povolení na splav

 

Splavovanie bude možné aj bez predbežnej registrácie priamo na mieste, avšak nezaručuje sa vydanie povolenia na splav z dôvodu prekročenia kapacity – 70 lodí denne.

Pracovník Správy NP Slovenský raj bude počas víkendov a štátnych sviatkov v období od 1.mája – 31. októbra prítomný na lokalite Hrabušice, Mýto – most v čase rezervácie ľudí podľa formulára v rozmedzí od 8:00 – 14.00 hod., kedy vydá povolenie. 

Cez pracovné dni neregistrovaný záujemca o splav musí kontaktovať pracovníka Správy NP Slovenský raj p. Vladimíra Muchu na telefónnom čísle +421 903 298 220 a dohodne si čas vydania povolenia deň vopred.

Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené.

Poplatok za 1 osobu na jednorazové splavenie rieky je 10 €.

 

Platba za povolenie na splav sa bude realizovať v hotovosti priamo na mieste začiatku splavu (Hrabušice, Mýto – most) počas vydávania povolenia na splav.

Parkovanie motorových vozidiel  je možné na mieste začiatku splavu (Hrabušice, Mýto – most) len v obmedzenom počte!

 

Upozornenie: Splav Prielomu Hornádu je monitorovaný kamerovým bezpečnostným systémom!

V prípade nelegálneho splavu Prielomu Hornádu (bez povolenia a dodržania podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku) bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66€.

Prajeme Vám mnoho krásnych zážitkov pri spoznávaní Slovenského raja z Vašej lode.

Vaša Správa Národného parku Slovenský raj

 

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU – VODÁCKY SPRIEVODCA

(popis rieky v úseku Hrabušické Mýto – Čingov)

Tok: Hornád
Oblasť: Národný park Slovenský Raj
Vodácka obtiažnosť: WW II/II+
Nástupné miesto splavu: Hrabušické Mýto.
Prístup je od Spišského Štvrtku (z cesty I/18 resp. D1) cez Hrabušice, nástupné miesto je hneď za odbočkou na Betlanovce, tesne pred mostom s možnosťou krátkodobého parkovania
Výstupné miesto splavu: Smižany, Maša
Prístup je z cesty II/536 buď cez Spišské Tomášovce (pozor na výškový limit podjazdu pod železničnú trať) alebo cez Smižany.

Rieka Hornád pramení na severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského Raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti – Prielomu Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinársky u nás ani v okolitých krajinách.
Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ohraničené nástupnými resp. výstupnými miestami:

1. Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu 1,75 km WW II+
2. Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn 4,6 km WW II
3. Letanovský mlyn – Čingov 5,4 km WW II+

Prvá časť splavu vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu tok výrazne meandruje. Splav je charakteristický ostrými zákrutami a množstvom konárov a kmeňov pobrežných stromov a kríkov trčiacich nad hladinu. Nízku drevenú lávku je možné podľa stavu vody podplaviť alebo je nutné plavidlo preniesť. Ak má niekto v tejto časti výrazné problémy, odporúča sa ukončiť splav na prvom (núdzovom) výstupnom mieste v Hrdle Hornádu a vrátiť sa na pešo na nástupné miesto. Prístup autom do Hrdla nie je dovolený.
V Hrdle Hornádu sa rieka vnára do masívu Slovenského raja a nižšie nie je možné predčasne ukončiť splav! Úsek rieky od Hrdla Hornádu po Čingov sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody. Charakter toku mení, rieka vedie cez úzky kaňon s vysokými skalnými stenami. V závislosti od výšky hladiny je širšia alebo užšia prúdnica, prúd často naráža do skál a prudko mení smer. Osobitým typom nepredvídateľných (a často sa meniacich) prekážok sú spadnuté kmene stromov z okolitých strmých brehov – tie je možné podplaviť alebo obísť. Z dôvodov ochrany prírody je prenášanie lodí zakázané. Správa Národného parku Slovenský raj pravidelne zabezpečuje spriechodnenie toku od popadaných stromov a odpadu.
Pri Letanovskom mlyne je možné v nevyhnutnom prípade ukončiť plavbu. Výstupné miesto sa nachádza pri kartuziánskom moste. Prístup autom na Letanovský mlyn však nie je dovolený, je potrebné prejsť pešo 1 km na okraj lesa, kde končí asfaltová cesta z Letanoviec. Na Letanovskom mylne je možné si tu urobiť prestávku na oddych a občerstvenie, v sezóne je v prevádzke bufet.
Za Letanovským mlynom sa kaňon ešte zúži, charakter sa ale nemení až po Čingov.  Z Čingova vedie vodná trasa pekným prostredím až po Zelenú lávku, kde je vyhľadávané miesto otužilcov Pstruhy raja. Nasleduje bývalá zdevastovaná stavba vodárne, kde bola v minulosti vybudovaná bariéra krížom cez vodný tok. Dnes je už odstránená a tak je možné pokračovať až k mostu na Smižanskej Maši, kde nás na moste informačná tabuľa upozorňuje na koniec splavu, ktorý je pred a za mostom na pravom brehu rieky.
Pozor! Počas splavu územím Národného parku je zakázané vystupovať na brehy na iných ako oficiálnych výstupných miestach! Rešpektuj pokyny pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj a stráže prírody!

 

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K
splavovania Prielomu Hornádu

Týmto prevádzkovým poriadkom sa záväzne pre všetkých návštevníkov upravujú podmienky využívania úseku horného toku rieky Hornád nazývaného „Prielom Hornádu“ za účelom jeho splavovania v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

Čl. 1
Trasa splavovania

(1) Trasa splavovania: rieka Hornád v úseku Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu – Letanovský Mlyn – Čingov – Smižanská Maša  (ďalej len „Hornád“).
(2) Nástupné označené miesto splavu Hornádu je Hrabušické Mýto v obci Hrabušice pri moste na ľavom brehu Hornádu.
(3) Výstupné označené miesto je pred a za mostom na Smižanskej Maši na pravom brehu Hornádu.

Čl. 2
Termín a čas splavovania

(1) Termín splavovania Hornádu: 1. máj až 31. október v kalendárnom roku, pokiaľ Správa Národného parku Slovenský raj (ďalej len „správca“) splavovanie v tomto termíne z dôvodov písomne neobmedzí.
(2) Čas splavovania Hornádu je určený od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

Čl. 3
Podmienky a pravidlá splavovania

(1) Splavovanie Hornádu je možné len v prípade, ak na vodomernej late Hrabušice – Mýto je stav hladiny Hornádu minimálne 70 cm a maximálne 110 cm. Rozhodujúcou skutočnosťou, či v daný deň je možné Hornád splavovať, je údaj na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu daného dňa o 8.00 hod.; v prípade výraznej zmeny tohto stavu v priebehu daného dňa je správca oprávnený splavovanie Hornádu obmedziť.
(2) Maximálny počet plavidiel za deň: 70 ks jednomiestnych alebo dvojmiestnych lodí. Správca je oprávnený splavovanie Hornádu v danom dni z osobitných dôvodov obmedziť a splavovanie účastníkom splavu v danom dni neumožniť; správca je oprávnený neumožniť splavovanie Hornádu účastníkom splavu v prípade, že v danom dni už bol presiahnutý maximálny počet plavidiel za deň.
(3) Splavovanie Hornádu je umožnené iba osobám, ktorých fyzické a vedomostné schopnosti dovoľujú, aby splavovanie absolvovali podľa podmienok určených v tomto prevádzkovom poriadku.

Čl. 4
Povinnosti účastníka splavu

(1) Každý účastník splavu Hornádu je povinný:
a) oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok splavovania, ktorý je zverejnený na informačných tabuliach na Hrabušickom mýte a Čingove a na webovej stránke správcu www.npslovenskyraj.sk,
b) splavovať len s jednorazovým platným povolením (lístkom) vydaným správcom účastníkovi splavu a preukázať sa ním spolu s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti na výzvu pracovníka správcu alebo člena stráže prírody,
c) splavovať len po oboznámení sa aspoň so základnými zásadami bezpečnosti splavovania a techniky splavovania a so spôsobilým vodáckym vybavením, najmä: kajak alebo kanoe, pádla, záchranná vesta, prilba, zabezpečenie proti potopeniu lode (vak, barel, lopta); správca neposkytuje účastníkom splavu žiadnu predchádzajúcu prípravu na splavovanie ani žiadne vodácke vybavenie, tieto sú povinní si zabezpečiť všetci účastníci splavu na svoje náklady a zodpovednosť,
d) dodržiavať pravidlá občianskeho spolužitia a svojím správaním nerušiť právom chránené záujmy ostatných osôb, nerušiť okolie neprimeraným krikom a iným hlukom,
e) správať sa ohľaduplne k prírode, najmä udržiavať poriadok a čistotu, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu vody, najmä neodhadzovať do vody odpadky,
f) riadiť sa pokynmi pracovníkov správcu a členov stráže prírody a oznámiť im akékoľvek porušenie tohto prevádzkového poriadku, o ktorom má vedomosť.
(2) Každému účastníkovi splavu Hornádu je zakázané:
a) splavovať Hornád v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
b) splavovať Hornád pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo v zdravotnom stave, ktorý ovplyvňuje vedomie, rovnováhu, zrak alebo iné zmyslové orgány účastníka splavu alebo inak vylučuje bezpečné absolvovanie splavovania, resp. tieto látky užívať počas splavovania,
c) poškodzovať prírodné prostredie kaňonu,
d) vystupovať na iných ako označených miestach,
e) táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.
(3) Za účastníka splavu Hornádu na účely tohto prevádzkového poriadku sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva splavovanie Hornádu bez toho, aby jej bolo správcom vydané jednorazové platné povolenie (lístok).

Čl. 5
Zodpovednosť účastníka splavu

(1) Účastník splavu Hornádu vykonáva túto činnosť na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo. Za prípadné ohrozenie a/alebo poškodenie života a/alebo zdravia účastníkov splavu správca nenesie zodpovednosť. Za bezpečnosť a konanie účastníka splavu mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či zákonný zástupca je alebo nie je prítomný pri splave.
(2) Správca nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu predmetov účastníka splavu Hornádu počas splavu.

Čl. 6
Prerušenie splavu

V nevyhnutnom prípade je možné prerušiť splav Hornádu na označených miestach Hrdlo Hornádu,  Letanovský Mlyn a Čingov. Na tieto miesta je možný prístup motorovým vozidlom len v prípade núdze, ohrozenia zdravia alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku.

Čl. 7
Obmedzenie splavu

Správca je oprávnený prostredníctvom svojich pracovníkov alebo členov stráže prírody   nepovoliť splavovanie Hornádu lodiam, ktorých ktorýkoľvek člen posádky porušil ustanovenia tohto  prevádzkového poriadku alebo z iných dôležitých dôvodov a vyzvať celú posádku na okamžité opustenie Hornádu. Účastníci splavu Hornádu sú povinní túto výzvu správcu bezodkladne rešpektovať a splav ukončiť.

 

Tento prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.mája 2024.

 

 

POŽIČIAVANIE LODÍ (nepatrí Správe NP Slovenský raj)

Lukáš Koštenský – splavujeme.sk

+421 949 422 835

http://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/splav-prielomu-hornadu/

 

Chata na Rázcestí

Kanoe (2 osoby) celoplastove s príslušenstvom (neopren, prilba, vesta) s prevozom do Hrabušíc

Čingov – parkovisko pri Hornáde, tzv. spodné parkovisko
+421 905 820 061
info@cubeadventure.sk

www.cubeadventure.sk 

 

Rivertrips s.r.o. / Ján Novák