Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Správa NP Slovenský raj povolila od 1.mája 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Bližšie info tu:

Splavovanie Prielomu Hornádu

Reagovala tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. V r. 2017 bol s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus dobudovaný nástupný priestor splavu.

Výstupom projektu je kompletne zrekonštruovaná miestnosť pre účely hygienického, sociálneho, informačného a koordinačného zázemia splavu. Prostredníctvom projektu sa podarila kompletná rekonštrukcia a adaptácia miestnosti s rozmermi 7 x 6 m. Okrem vnútornej rekonštrukcie sa zrealizovala aj adaptácia vonkajšieho prostredia s úpravou vonkajšej fasády a odkvapový chodník. Zrekonštruovaná miestnosť poskytuje návštevníkovi základný hygienický a sociálny komfort. Ide hlavne o interiérové vybavenie a nábytok, s možnosťou prezliekania sa návštevníkov splavu, odložením batožiny a s možnosťou oddychu. Keďže miestnosť ani objekt nedisponuje žiadnou prípojkou vody, bolo mobilné WC osadené vedľa budovy. Prevádzka mobilného WC prebiehala už v sezóne splavu v roku 2017.   

Ďalším výstupom projektu bolo zriadenie infobodu pre vodákov aj bežných návštevníkov NP Slovenský raj. Vytvoril sa  informačný adaptovaný priestor pre účastníkov splavu a návštevníkov NP Slovenský raj. Infobod zabezpečuje prvý kontakt s turistami a návštevníkmi, s možnosťou ponuky informácií o  priebehu splavu, základných podmienkach splavovania, vybavenia a administrácie splavu, ako aj základné informácie o Národnom parku Slovenský raj. Návštevník dostane kompletnú informáciu o ponúkanom produkte ako o novom ekoturistickom produkte cestovného ruchu.

Vďaka propagačným  a informačným materiálom vytvoreným prostredníctvom projektu sa otvoril priestor pre kvalifikované informácie o produkte v slovenskom aj anglickom jazyku. Informačné a propagačné prostriedky poskytujú aktuálny obraz základných daností splavovania Prielomu Hornádu. 

Prostredníctvom projektu sa podarilo  zatraktívniť a výrazne zlepšiť služby v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu. Z pohľadu návštevníka vybudovaním a skvalitnením zrekonštruovaných priestorov sa zabezpečil základný hygienický a sociálny štandard s pridanou hodnotou informačných služieb. To následne v turistickej sezóne prispeje k zvýšenému komfortu a úrovni prevádzkovania splavu. Účastníci splavu si okrem nezabudnuteľného zážitku splavovania divokej rieky odnesú so sebou aj hodnotné informácie o území.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

http://kosiceregion.com/