Manažment lesov NP Slovenský raj prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia

Manažment lesov NP Slovenský raj prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia

Text a foto: Peter Olekšák

 

Dňa 11. novembra 2022 sa uskutočnilo už 2. kolo odborného seminára “Manažment lesov NP Slovenský raj prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia” .

Prvé kolo seminára si môžete pozrieť tu:

https://www.npslovenskyraj.sk/manazment-lesov-np-slovensky-raj/

Podujatie bolo organizované Správou NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Pro Silva Slovakia pod odbornou gesciou Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Seminára sa zúčastnilo približne 70 účastníkov z MŽP SR, správ národných parkov, štátnej správy životného prostredia i lesného hospodárstva.

Cieľom seminára bolo predstaviť účastníkom nový koncept manažmentu lesov národného parku, osobitne v zónach aktívnych zásahov (B a C zóna) so špecifickými cieľmi ochrany prírody.

 

Seminár sa skladal z prednáškovej a terénnej časti.

Prednášky:

1. Ing. Tomáš Dražil, PhD., Správa NP Slovenský raj: Ciele a vízie obhospodarovania lesov Správy NP Slovenský raj.

2. Ing. Michal Tomčík, Správa NP Slovenský raj: Implementácia postupov prírode blízkeho hospodárenia v NP Slovenský raj

3. Prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD., prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen: Prírode blízke hospodárenie ako nástroj prebudovy porastov a možnosti jeho optimalizácie pomocou rastového simulátora.

 

Terénna časť:

V lokalite Žliabky – Malý Kyseľ – Malá Poľana – Veľká Poľana bolo vytipované a navštívené 5 plôch súčasnej zóny C národného parku, kde na základe súčasného stavu, ich potenciálu a diferencovaného prístupu budú v budúcnosti zaradené do zóny A, B a C. Na týchto plochách prebehla zaujímavá diskusia s cieľom nájsť pre prírodu národného parku čo najoptimálnejšie riešenie.

 

Prednášková časť sa uskutočnila  na Podlesku

 

Prednášková časť

 

Privítanie a úvod – Ing. Tomáš Dražil, PhD., Správa NP Slovenský raj: Ciele a vízie obhospodarovania lesov Správy NP Slovenský raj.

 

Ing. Michal Tomčík, Správa NP Slovenský raj: Implementácia postupov prírode blízkeho hospodárenia v NP Slovenský raj

 

Prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.,  Lesnícka fakulta TU Zvolen

 

Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen

 

 

Terénna časť – lokalita Žliabky

 

Úvod do terénnej časti seminára

 

Porast v zóne C navrhovaný do zóny A – tu sa už zasahovať nebude

 

Zóna C navrhovaná ako bezzásahová zóna A

 

Zmladenie jedle

 

Diskusia v navrhovanej zóne A

 

Druhá lokalita – zóna C navrhovaná ako zóna B

 

Diskusia o potrebe zásahov

 

Zóna C navrhovaná ako zóna B

 

Vyznačenie zásahu v zóne C navrhovanej do zóny B a následná diskusia

 

Diskusia o rôznych typoch zásahu

 

Spoločná foto na Malej Poľane

 

Posledná plocha, ktorá si aj v budúcnosti bude vyžadovať manažment je navrhované ponechať v zóne C