MANAŽMENT LESOV NP SLOVENSKÝ RAJ

Text: Tomáš Dražil

Foto: Milan Barlog, Peter Olekšák

19. októbra 2022 bol v NP Slovenský raj veľmi zaujímavý deň. Na odbornom seminári Manažment lesov NP Slovenský raj prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia sa diskutovalo o novom prístupe, víziách a cieľoch obhospodarovania lesov, ktoré od 1. 4. 2022 prešli pod správu Správy NP Slovenský raj. Stretli sa pracovníci Správy NP spoločne s takmer päťdesiatkou lesných praktikov z občianskeho združenia Pro Silva Slovakia, ktorí sa vo svojej lesníckej praxi zaoberajú prírode blízkym hospodárením v lesoch. Podujatie prebehlo pod odbornou gesciou Lesníckej fakulty Technickej univerzity, dekana a experta na modelovanie lesa a hospodársku úpravu lesov profesora Mareka Fabriku a experta na pestovanie lesov profesora Stanislava Kucbela. 11. novembra nás čaká rovnaký seminár, tentokrát pre zástupcov MŽP, iných národných parkov, štátnej správy ŽP i lesov a našich susedov neštátnych vlastníkov lesov v NP Slovenský raj.

 

Prvá časť seminára bola odborným referátom, ciele a vízie pri obhospodarovaní lesov NP Slovenský raj predstavil jeho riaditeľ Tomáš Dražil.

 

Michal Tomčík zo Správy NP Slovenský raj a zároveň predseda OZ Pro Silva Slovakia prezentoval postupy prírode blízkeho hospodárenia v NP Slovenský raj.

 

Prírode blízke hospodárenie ako nástroj prebudovy porastov priblížil prof. Stanislav Kucbel z Lesníckej fakulty TU Zvolen.

 

Prof. Marek Fabrika, dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen hovoril o modelovaní lesa prostredníctvom rastového simulátora Sibyla.

 

Účastníci seminára na prvom stanovišti.

 

Porast v zóne C, kde sa už nebude ťažiť, po ďalšej zonácii sa stane súčasťou zóny A bez prechodného zaradenia do zóny B.

 

Diskusia v poraste navrhnutom po ďalšej zonácii na preradenie do A zóny.

 

Michal Tomčík zo Správy NP Slovenský raj v navrhovanej bezzásahovej zóne A

 

Účastníci seminára počas terénnej pochôdzky.

 

Presun medzi jednotlivými stanovištiami

 

Prebierková bučina zaradená do B zóny. Tu sa diskutovalo asi najviac, ako porast v čo najkratšom čase čo najviac diferencovať.

 

Zmladenie jedle v prebierkovej bučine

 

Prof. Fabrika objasňuje ako môže rastový simulátor pomôcť „nahliadnuť do budúcnosti porastu“. Máme ambíciu zozbierať dáta z rôzneho prístupu k manažmentu lesa a modelovať už dnes ako bude vyzerať tento les o niekoľko desaťročí.

 

Diskusia v prebierkovom poraste B zóny

 

Zmladenie jedle je do veľkej miery závislé na počtoch raticovej zveri. Súčasné stavy sú vyššie, ako je potrebné.

 

Porast, ktorý ostane zónou C, pre vysoký stav zveri je potrebné chrániť mladé jedličky pletivom

 

Účastníci odborného seminára Manažment lesov Národného parku Slovenský raj prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia.