Dve exkurzie prírodovedcov na Spiši

Dve exkurzie prírodovedcov na Spiši

Text a foto: Milan Barlog, Tomáš Dražil

V rámci týždennej exkurzie študentov a zamestnancov Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brne a odborníkov z českých Správ NP a CHKO, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici septembra na Slovensku, smerovali počas troch dní kroky účastníkov exkurzie aj do Slovenského raja a Hornádskej kotliny. Exkurziu viedol riaditeľ Ústavu botaniky a zoologie spomínanej univerzity, prof. Milan Chytrý, uznávaná osobnosť a jeden z lídrov súčasnej európskej fytocenológie a výskumu vegetácie. Sme radi, že sme mohli exkurziu v našom kompetenčnom území sprevádzať, v zložení riaditeľ Správy NP Ing. Tomáš Dražil, PhD., botanička správy Mgr. Števka Bryndzová a zoológ správy Mgr. Milan Barlog.

 

Sprava Š. Bryndzová, T. Dražil, M. Chytrý a účastníci exkurzie

Správa Národného parku Slovenský raj má okrem územia vlastného národného parku a jeho ochranného pásma v kompetencii aj rozsiahle územie tzv. voľnej krajiny na území okresov Gelnica, Levoča a Spišská Nová Ves, kde rovnako vykonáva ochranu prírody a krajiny. Jedným z najvýznamnejších chránených území v tomto priestore je Národná prírodná rezervácia Sivá Brada, ktorá je zároveň aj výkladnou skriňou monitorovacích a najmä menežmentových aktivít našej správy. Aj preto sa na ňu sústreďuje záujem početných prírodovedcov. Nie je prekvapením, že mnoho študentských a vedeckých exkurzií smeruje práve do tejto rezervácie, aby sa podrobnejšie oboznámili zo stavom a vývojom tohto klenotu chránených území Slovenska. Aj my sme návštevu českých botanikov odštartovali práve tu.

Zastavovali sme sa doslova na každom kroku, priatelia z Brna  sa zaujímali o každý aspekt územia. Poskytli sme im podrobné informácie o prírodných pomeroch lokality a prevádzanom monitoringu výskytu vzácnych druhov rastlín, biotopov i abiotických zložiek prostredia. Podrobne sme prezentovali starostlivosť o územie, jednak nami vykonávané pravidelné kosenie 2 x ročne v slanomilných porastoch s cieľom potlačenia expanzívnej trstiny a postupnej obnovy biotopov, ako aj občasné kosenie a výrub náletových drevín na xerotermoch. S potešením sme ukázali výsledky citlivej pastvy dobytka, ktorú už štyri roky vykonáva vlastník územia. Regenerácia sucho a teplomilných spoločenstiev vplyvom pastvy napreduje rýchlym tempom. Sivá Brada je mimoriadne vzácne územie, žiaľ aj s početnými problémami, ktoré ju sprevádzajú desiatky rokov.

Ďalej exkurzia pokračovala od Spišského hradu cez Koziu a Ostrú horu a Dreveník. Účastníci prechádzali územím európskeho významu SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny, ktorého sú všetky lokality súčasťou. Na Kozej hore sme využili rozhľad na široké okolie na popis okolitej krajiny, na svahoch Ostrej hory sme obdivovali vzácne druhy jesennej vegetácie. Na oboch lokalitách účastníci exkurzie kvitovali priam vzorovú pastvu koní a dobytka, ktorá dlhodobo zabezpečuje mimoriadnu diverzitu rastlín.

To už sme sa dostali do širokej botanickej verejnosti známej a vychytenej lokality – Národnej prírodnej rezervácie Dreveník. Overili sme výskyty viacerých druhov vzácnych rastlín. V dreveníckom Kamennom raji zaujala botanikov nielen kvetena, ale aj bohatstvo tvarov travertínovej kopy.

Po prechode celým územím Dreveníka sme sa cez údolie Margecianky dostali do územie európskeho významu SKUEV0224 Jereňaš, ktorý je unikátnou ukážkou pôvodných lesov Hornádskej kotliny. Tu sme s naslovovzatými odborníkmi, s prof. Chytrým a Mgr. Novákom, ktorí študujú vegetáciu dubohrabín v celom stredoeurópskom priestore, konzultovali problematiku zaradenia našich dubovo-hrabových lesov na Spiši v rámci fytocenologického systému. Zhodli sme sa na unikátnosti týchto lesov a pozvali ich na podrobnejšie štúdium biotopu Dubovo-hrabové lesy lipové, ktorý je hlavným predmetom ochrany tohto územia.

Ďalšie dva dni trávili účastníci exkurzie v Slovenskom raji. Prešli „botanickou záhradou“ národného parku, s učebnicovým príkladom vegetačnej inverzie – Prielomom Hornádu. Tu rastie viac ako 660 druhov rastlín, pričom celá flóra Slovenského raja má 1000 druhov. Napriek neskorému letnému obdobiu, lepšie povedané skorému jesennému, sa podarili českým botanikom viaceré zaujímavé nálezy, niektoré sú nové aj pre naše databázy. V posledný deň pobytu na Slovensku sme sa presunuli do južnej časti Národného parku Slovenský raj, kde sa botanizovalo v Stratenskom kaňone a Hnileckej jelšine. Stratenský kaňon je význačný početným zastúpením horských až vysokohorských prvkov vegetácie, malebný kaňon trochu pripomína alpské vápencové údolia. Slatinné rašelinisko v Hnileckej jelšine pod železničnou zastávkou Dobšinská ľadová jaskyňa je tradičnou zastávkou botanických exkurzií. Po pravom botanickom „vyšantení“ sa účastníci exkurzie prešli po drevenom podvalovom náučnom chodníku Mokrade Hnilca a samotný záver patril žltohlavom najvyšším v plnom kvete, vyrasteným v jesennom aspekte po letnej kosbe.

 

Bralá Stratenského kaňona

 

 

Účastníci exkurzie na území Hnileckej jelšiny

 

Exkurzia bola užitočná obojstranne. Návštevníci z Brna si mohli dosýta užiť krásy spišskej prírody, pričom sme im ako „lokálni znalci“ pomohli spoznať veľa druhov rastlín, ktoré sa v tomto období v prírode ešte vyskytovali. Na druhej strane sme aj my získali cenné poznatky o najnovšej taxonómii mnohokrát aj bežných druhov flóry či nové údaje o rozšírení vzácnych druhov. Osobitne potešili poznatky o málo preskúmanej skupine organizmov – hubách. Hlavne nenápadné vzácne druhy v trávnikoch travertínových kôp či v lese na Jereňaši prekvapili. Slovami jednej z účastníčok, ktorá sa mykológiou zaoberá, sa územie Prielomu Hornádu, čo sa húb týka, vyrovná najlepších českým pralesom.

Jeden zo študentov v poraste ostrice labkatej, vzácneho druhu, o ktorého rozšírení sme doteraz nemali presné údaje.

 

O týždeň nato sme na Sivej Brade privítali exkurziu študentov bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe „Ekológia  a ochrana ekosystémov“ Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ich pedagógov. Zaujímali sa najmä o monitoring a praktickú starostlivosť, ktorou zabezpečujeme obnovu a zachovanie prírodných hodnôt lokality.

Zo Sivej Brady sme sa presunuli do územia SKUEV0108 Ordzovianske dubiny, kde správa NP v účinnej spolupráci s vlastníkom, cirkevnými lesníkmi zo Spišského biskupstva, zabezpečuje obnovu vzácnych lesných porastov a zároveň tento proces monitoruje (https://www.npslovenskyraj.sk/aby-vzacne-lesy-prezili-alebo-blyska-sa-spisskym-dubinam-na-lepsie-casy/). Dúfame, že koncept obnovy použitý v tejto lokalite sa v budúcnosti uplatní aj iných lokalitách dubovo-hrabových lesov na Spiši.

Časť exkurzie, sprevádzanú pracovníkom správy NP, sme ukončili v lokalite travertínovej kopy Prírodná pamiatka Sobotisko, ktorá je ďalšou súčasťou SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny. Tu Správa NP Slovenský raj iniciovala, podporovala a realizovala jedno z najrozsiahlejších menežmentových opatrení – obnovu vzácnych stepných porastov výrubom umelo založených lesných porastov na ploche cca 4,5 ha a ich udržiavanie pastvou dobytka (https://www.npslovenskyraj.sk/v-hodine-dvanastej-alebo-ako-sa-da-zachranit-step/).

Účastníci exkurzie z Banskej Bystrice sa o problematiku ochrany prírody a s ňou súvisiacich činností na všetkých lokalitách živo zaujímali a my dúfame, že sme prispeli k rozšíreniu ich poznania a priblíženiu ochrany prírody v každodennej praxi.