V hodine dvanástej alebo ako sa dá zachrániť step

V hodine dvanástej alebo ako sa dá zachrániť step

Správa Národného parku Slovenský raj má okrem územia NP v správe aj územie okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Zabezpečuje v ňom záujmy ochrany prírody o. i. aj v mnohých chránených územiach. Najvýznamnejšími medzi nimi sú travertínové lokality v okolí Spišského Podhradia, v súčasnosti zahrnuté do územia európskeho významu SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny. Okrem výskytu množstva vzácnych a chránených rastlín a živočíchov je územie najbohatšou lokalitou nášho významného endemitu – ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica). Inšpiratívny je najmä príbeh lokality Sobotisko, ktorá sa nachádza neďaleko Spišského hradu východným smerom.

Sobotisko, podobne ako väčšina ostatnej plochy travertínov bolo tradične po dlhé stáročia využívané na pasenie hospodárskych zvierat, najmä oviec. Na celom území boli krasové stepi s množstvom poniklecov ale aj iných vzácnych druhov rastlín a živočíchov.


Takto vyzeralo Sobotisko v roku 1950

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bola celá plocha Sobotiska umelo zalesnená, čím bol výskyt ponikleca a cenných stepných teplomilných spoločenstiev odsúdený na postupný zánik.

Sobotisko v roku 2003.

 


Stav z roku 2004.

 

Keď sa Správa NP rozhodla zachrániť aspoň časť plôch pôvodnej stepi, rástlo na celom Sobotisku podľa vtedajšieho monitoringu 15 – 20 exemplárov ponikleca slovenského. Podstatou zámeru bolo vyrúbať časť lesného porastu a na vzniknutej holine hospodáriť s cieľom prinavrátiť a udržať stepné spoločenstvá. Po počiatočnom pochopiteľnom nesúhlase lesníkov ako správcov lokality došlo k dohode a zámer sa rozbehol. Jeho výsledkom bola vyrúbaná a vyčistená plocha v centrálnej časti travertínovej kopy, uprostred lesného porastu.

Hospodársky využiteľné dreviny vyrúbal užívateľ – Lesy SR, zvyšok drevín a krovín bol odstránený s využitím kapacít Švajčiarskeho projektu, ktorý mala naša organizácia Štátna ochrana prírody. Na hospodárenie sme našli miestneho podnikateľa, ktorý plochu ohradil elektrickým ohradníkom kvôli zamedzeniu pohybu dobytka v priľahlých lesných porastoch a na základe nájomnej zmluvy s Lesmi SR začal na ploche s pastvou dobytka.


Podľa našich predpokladov a skúseností z iných lokalít sme dúfali že zavedenie pastvy na vyčistenej a vyrúbanej ploche rýchlo obnoví pôvodné stepi. Dobytok okrem pastvy a zošľapávania redukoval okusom aj časť náletových drevín a krovín, no robí to dosť selektívne.


Aj preto sme sa posledné dva roky rozhodli pomery v lokalite vylepšiť odstraňovaním výmladkov krovinorezom.

Následkom činnosti pracovníkov správy je plocha úplne vyčistená od náletov, s roztrúsenými skupinkami krovín, porastmi borievky a solitérmi stromov. Samozrejme najväčšiu zásluhu na tom má stádo kravičiek miestneho hospodára a nesmieme zabudnúť na ochotu správcu pozemkov Lesov SR, OZ Prešov, ktorý pastvu na svojom území toleruje a podporuje.

A očakávanou odmenou je až neuveriteľne rýchly vzrast populácie ponikleca – tohtoročná jar priniesla na Sobotisku stovky kvitnúcich exemplárov tejto vzácnej rastliny. Už sa tešíme na koniec mája, kedy vzácne revitalizované a obnovené skalné stepi zakvitnú v plnej nádhere.

Milan Barlog, Tomáš Dražil