Vyhlásenie Správy Národného parku Slovenský raj k mimoriadnej povodňovej situácii na rieke Hnilec pod priehradou Palcmanská Maša

Minulý týždeň po intenzívnych dažďoch v južnej časti Slovenského raja a regióne Hnileckej doliny došlo k záplavám na rieke Hnilec, ktoré vážne ohrozili a poškodili majetky občanov v sídlach pri rieke Hnilec.

Správa Národného parku Slovenský raj sa dozvedela, že v obci Mlynky a ďalších obciach na Hnilci sa šíri informácia, že vzniknutú povodňovú situáciu spôsobili „ochranári, ktorí nedovolili vypúšťať priehradu tak, aby bola schopná zadržať prívalové dažde, respektíve nedovolili opravovať objekt elektrárne v Dobšinej v lete kvôli chránenému rakovi“. Keďže táto nepravdivá a zavádzajúca informácia sa rýchlo šíri medzi miestnym obyvateľstvom a dokonca sa objavila aj v niektorých médiách (napr. Nový Čas 15.11. 2019, www.cas.sk) považujeme za potrebné zaujať ku vzniku mimoriadnej povodňovej situácii v obci Mlynky a ďalších obciach na dolnom toku Hnilca stanovisko a uviesť informácie na pravú mieru.

K osobitnému vodnému režimu na priehrade Palcmanská Maša, to znamená k odvádzaniu všetkých vôd z priehrady výlučne do Hnilca sa pristúpilo z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na VN vo Vlčej doline na základe Rozhodnutia OÚ Košice č. OU-KE-OSZP2-2019/028905 zo dňa 19.8.2019. Teda kvôli tejto oprave prevádzka sústavy vodných stavieb Dobšiná nie je vykonávaná v tradičnom režime, t.j. prevodom vody z akumulačnej nádrže Palcmanská Maša do povodia Slanej, ale je zabezpečená odtokom do koryta vodného toku Hnilec pod akumulačnou nádržou na úrovni aktuálneho prítoku Hnilca do nádrže. V rozhodnutí je uvedený termín realizácie prác od 1.11.2019 do 31.5.2020.

Zdôrazňujeme, že termín opravy je výlučne záležitosťou vodohospodárov a Správa Národného parku Slovenský raj ho nijako neovplyvňovala. Tvrdenie, že tento termín bol vybraný kvôli chránenému rakovi a že preto sa oprava nevykonávala v lete sa nezakladá na pravde. Rovnako zavádzajúce je tvrdenie, že pre požiadavky ochranárov nebolo možné vytvoriť rezervu znížením hladiny v priehrade pred intenzívnymi zrážkami. Pravdou je, že podľa manipulačného poriadku je možné vypúšťať priehradu znížením hladiny maximálne 20 cm za deň kvôli zabezpečeniu ochrany raka riečneho. Toto je jediné obmedzenie ochrany prírody, ktoré však nijako nezamedzuje vypúšťaniu pod tento stanovený denný limit a vytvoreniu rezervy na prívalové dažde v hociktorom období roka.

Je nám ľúto, že povodne v obciach na Hnilci niekto zneužíva na bezdôvodné útoky proti ochrane prírody, ktorá za vzniknutú situáciu nenesie nijakú zodpovednosť.

V Spišskej Novej Vsi, 18. novembra 2019