PRVÉ ZASADNUTIE RADY NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ

PRVÉ ZASADNUTIE RADY NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ

Text: Tomáš Dražil

Foto: Peter Olekšák

Titulná foto – Rada NP Slovenský raj.

Zľava: Ing. Tomáš Hutyra, PRO POPULO, s. r. o., Poprad, Ing. Dušan Bevilaqua, Slovenský ochranársky snem, Bratislava, Ing. Marcel Slivka, Pozemkové spoločenstvo, Bývalý urbariát Hrabušice, Bc. Ivan Krajčír, Horská záchranná služba, oblastné stredisko Slovenský raj/Bukovské vrchy, Doc. Peter Manko, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Slavomír Zahornadský, Obec Letanovce, Ing. Tomáš Dražil, PhD., NP Slovenský raj, Dáša Ovšonková, Obec Stratená, Ing. Vladimír Ondruš, Obec Vernár, Mgr. Pavel Hubený, Správa NP Šumava, doc. Ing. Dr. Tomáš Vrška, Mendelova Univerzita v Brne, Školský lesný podnik Masarykov les Křtiny MENDELU, Ing. Zuzana Záborská, NP Slovenský raj, tajomníčka (nie je členkou rady), Ing. Pavol Bečarik, OOCR Slovenský raj & Spiš, predseda a primátor mesta Spišská Nová Ves. Na fotografii nie sú ďalší členovia: Ing. Matej Dobšovič, Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor riadenia národných parkov, Bratislava, Marcel Kollárik, Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o., Ing. Marián Jasík, PRALES, o.z.

V piatok 2. decembra sa v priestoroch strediska environmentálnej výchovy na Správe NP Slovenský raj po prvýkrát stretli členovia rady NP Slovenský raj.

Radu tvorí 15 členov, zo zástupcov:

• územnej miestnej samosprávy (obec Letanovce, Vernár a Stratená),

• organizácií cestovného ruchu (predseda OOCR Slovenský raj & Spiš),

• akademickej alebo vedeckej obce (Mendelova Univerzita v Brne, Prešovská univerzita v Prešove),

• neštátnych vlastníkov lesov v NP (cirkevné lesy Pro-Populo, Mestské lesy Dobšiná a Urbariát PS Hrabušice)

• Horskej záchrannej služby,

• neziskových organizácií (OZ Prales a Slovenský ochranársky snem),

• partnerských národných parkov (NP Šumava),

• ministerstva ŽP

a riaditeľ Správy NP.

 

Po vykonaní nevyhnutných procedúr ako schválenie štatútu rady a voľba predsedu rady sme sa venovali hlavnej téme – vízii a cieľom obhospodarovania lesov v správe Správy NP Slovenský raj. Odzneli príspevky pracovníkov Správy NP Slovenský raj a v diskusii sme až do zotmenia pokračovali priamo v lesoch národného parku.

Rada je poradným, odborným, konzultačným a iniciačným orgánom pre Správu NP Slovenský raj. Určite nechceme aby bola formálnou, ale aby aktívne ovplyvňovala ochranu a rozvoj v našom národnom parku. Už prvé stretnutie rady ukázalo aktívny a zodpovedný prístup jej členov. Nepochybujeme, že mix miestnych obyvateľov, odborníkov a vedcov, členov NGO a taktiež expertov zo zahraničia bude pre náš národný park veľkým prínosom. Predsedom rady bol zvolený Vladimír Ondruš z obce Vernár.