Pracovná verzia dokumentu: “Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2018 – 2047”

Pracovná verzia dokumentu: “Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2018 – 2047”

Chránené vtáčie územie Slovenský raj (CHVÚ Slovenský raj) bolo vyhlásené roku 2010 pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, hlucháňa hôrneho, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a pre zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Slovenský raj má výmeru 25 243 ha a vyše 80 % jeho územia tvoria lesné pozemky.
Program starostlivosti o CHVÚ Slovenský raj je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, v ktorej sú stanovené ciele pre vyššie spomenuté vtáčie druhy, opatrenia na dosiahnutie cieľov a tiež realizačné aktivity. Opatrenia a aktivity budú realizované v závislosti od alokovaných finančných prostriedkov. Dlhodobým cieľom programu starostlivosti o CHVÚ Slovenský raj je zlepšiť alebo zachovať biotopy predmetných druhov vtákov a dosiahnuť ich priaznivý stav. Kritická je situácia predovšetkým u druhu hlucháň hôrny, ktorý dlhodobo vykazuje klesajúcu početnosť.
Ďalším dlhodobým cieľom je zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. Práve zapojenie týchto subjektov do opatrení a realizačných aktivít navrhnuté pre splnenie cieľov je kľúčové.
Schválením programu starostlivosti o CHVÚ Slovenský raj budú vytvorené podmienky pre systematickejšiu ochranu vtáctva v tomto území.

Pracovnú verziu dokumentu vo formáte pdf si môžete pozrieť tu:
PS o CHVÚ Slovenský raj

Prílohy dokumentu (mapy):

Mapa predmetov ochrany

Mapa vlastnícko – užívateľských vzťahov

Mapa využitia územia CHVÚ

Mapa ekologicko – funkčných priestorov

Mapa zón

Porastová mapa

Mapa prekryvu CHU a UEV