Pozícia – strážca
Miesto výkonu práce: Kompetenčné územie Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požiadavky:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
• práca s počítačom na úrovni pokročilý,
• vodičský preukaz typu B,
• bezúhonnosť,
• prax v odbore vítaná (nie je podmienkou),
• zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne,
• základná znalosť územia Národného parku Slovenský raj
• základná znalosť anglického jazyka


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
schopnosť orientácie a samostatnej práce v teréne; zodpovedný prístup k práci a k
zverenému majetku a prírodným hodnotám; organizačné schopnosti; komunikatívnosť;
vodičské zručnosti


Vítané schopnosti a zručnosti:
– znalosť cudzích jazykov
– znalosť práce s GIS
– skúsenosti, prípadne členstvo v stráži prírody, alebo v organizáciách zaoberajúcich sa
ochranou prírody


Pracovná náplň uchádzača:
– vykonáva komplexnú kontrolu na úseku ochrany prírody a krajiny v územnej pôsobnosti
Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
– kontroluje dodržiavanie podmienok daných pre rôzne subjekty na úseku ochrany prírody a
krajiny v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
– plní úlohu osoby prvého kontaktu návštevníka NP Slovenský raj, vie mu poradiť a usmerniť
ho na úseku ochrany prírody a turistiky
– plní represívnu funkciu pri porušovaní legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny
– vykonáva osadzovanie informačných zariadení a ich údržbu

– zabezpečuje starostlivosť o chránené rastliny a živočíchy
– zabezpečuje komplexné značenie chránených území
– vykonáva manuálne práce pri manažmentových úlohách (napr. kosenie, hrabanie,
prerezávanie chodníkov)
– zabezpečuje propagáciu ochrany prírody formou prednášok, besied, exkurzií, doprovodov
– úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracovníkmi Správy NP pri riešení problematiky
ochrany prírody a krajiny
– spolupracuje so štátnou správou, zložkami dobrovoľnej ochrany prírody a samosprávou.


Ponúkaný plat:
nástupný plat od 900 Eur Brutto / mesiac (platová trieda a osobný príplatok v závislosti od
vzdelania, praxe a výkonu)
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný
plat bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.


Zamestnanecké výhody a benefity:
mobilný telefón, pružná pracovná doba, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom
jubileu, práca v atraktívnom prírodnom prostredí


Termín doručenia žiadosti: 21.3.2023


Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 03.04.2023


Dátum a miesto podania žiadosti do zamestnania:
Žiadosť na ponuku pracovného miesta, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu
osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia pracovného miesta zašlite do 21.3.2023

na adresu:
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie
9, 052 01 Spišská Nová Ves
alebo na emailovú adresu:
zuzana.tomiskinova@npslovenskyraj.sk