Aj vzácne machy si vyžadujú našu pozornosť

Aj vzácne machy si vyžadujú našu pozornosť

(Milan Barlog, Tomáš Dražil, Správa Národného parku Slovenský raj)

 

Močiarka kostrbatá (Paludella squarrosa) je vzácny mach, v strednej Európe považovaný za glaciálny relikt – znamená to, že druh sa vyskytoval na našom území počas zaľadnenia a po ústupe ľadovca sa na vhodných miestach zachoval až dodnes. Väčšina z dnes známych lokalít, ktorých je na Slovensku okolo desiatky, sa nachádza na území ochranného pásma TANAP alebo jeho bezprostrednej blízkosti, jedna lokalita je známa z Veľkej Fatry a jedna z Nízkych Tatier.

No a potom je ešte jedna v kompetenčnom území Správy NP Slovenský raj, v údolí potoka Studenec na úpätí Braniska, objavená začiatkom tohto storočia. Ide o najjužnejšie položenú známu lokalitu tohto druhu v rámci jeho areálu. My sme lokalitu poznali len ako mokraďný biotop, nikdy sme na nej neboli kvôli tomuto machu.

Po tohtoročnej kontrole lokality externým mapovateľom TML dr. Dítěm (lokalita je v systéme monitoringu biotopu slatín) nám bolo oznámené, že druhu tu hrozí zánik a jeho populácia je výrazne redukovaná. Pôvodné pomery charakterizovali rozvoľnené nízke porasty ostríc a bylín na podmáčanej slatinnej lúke, do ktorých vstupovali početné machorasty. Lokalita sa v minulosti občas prekosila. Dnes tu nikto nehospodári, zmeny sú viditeľné aj voľným okom, plocha zarastá drevinami a vysokými bylinami. Vzhľadom na vzácnosť a významnosť druhu sme sa rozhodli zmeniť nevhodné pomery na lokalite. Štyria pracovníci Správy NP s krovinorezmi, hrabľami a vidlami, to je zostava, ktorá sa v polovici septembra vybrala na lokalitu kvôli realizácii vhodného manažmentu.

Na lokalite sa nachádzalo naozaj už len niekoľko exemplárov machu, hoci v čase nálezu išlo o bohatšie nálezisko. Stratégia manažmentu teda bola jasná – širšie okolie výskytu pokosiť a biomasu uložiť mimo plochu tak, aby nedochádzalo v obohacovaniu substrátu živinami. Práce sme zvládli za pol dňa a dúfame, že práca prinesie výsledky v podobe obnovy populácie močiarky. Práce budeme v rámci pravidelného výkonu manažmentov v budúcnosti opakovať. Predpokladáme, že v prvých rokoch bude treba zásah opakovať každý rok. Ideálne by bolo obnoviť hospodárenie na celej ploche údolia, vzhľadom na jeho dnešný stav (prakticky kompletné zarastanie drevinami) to je však málo pravdepodobné a ako bezlesie sa do budúcna zachová asi len podmáčaná lokalita močiarky kostrbatej.

Močiarka kostrbatá na predmetnej našej lokalite :

 

Stav lokality pred zásahom:

Manažmentové práce na lokalite:

Lokalita po zásahu: