„Spišské dubiny“ na pokračovanie

„Spišské dubiny“ na pokračovanie

Milan Barlog, Správa NP Slovenský raj

 

V minulosti sme informovali o problematike záchrany a obnovy unikátnych dubín na Spiši (https://www.npslovenskyraj.sk/aby-vzacne-lesy-prezili-alebo-blyska-sa-spisskym-dubinam-na-lepsie-casy/). Vďaka porozumeniu a podpore firmy Pro Populo, ktorá je správcom lesných porastov v území európskeho významu SKUEV0108 Ordzovianske dubiny, sa podarilo naštartovať proces, ktorý by mal byť po vyhodnotení návodom na hospodárenie v lesoch, ktoré nemajú na Slovensku obdobu.

 

Lesníci vytýčili a ohradili hektárovú plochu v typickom prevažne dubovom poraste, nazbierali žalude z miestnych stromov a vypestovali z nich temer tisíc sadeníc. Spolu s ochranármi ich vysadili na ploche oplôtka. Ochranári následne rozčlenili plochu na štyri sektory a v každom založili monitorovaciu plochu o rozmeroch 20 x 20. Bonusom fytocenologického zápisu bolo potvrdenie nového biotopu dubových lesov, ktorý tu dovtedy uvádzaný nebol.

V rámci monitoringu boli na plochách sčítané sadenice a dreviny z prirodzeného zmladenia. Pracovník Pro Popula vyznačil na ploche ťažbu podľa vopred dohodnutých pravidiel – na troch sektoroch postupne 30, 50 a 70 %-ný ťažobný zásah, jeden sektor ostal pre porovnanie bez zásahu. Na realizáciu ťažobného nastal vhodný čas v týchto dňoch, keď pribudla súvislá snehová pokrývka.

 

Spoločná lesnícko-ochranárska komisia sa zišla na ploche kvôli kontrole zásahu. Pomalá selektívna ťažba a šetrné vyťahovanie kmeňov koníkom zabezpečuje čo najmenšie narušenie porastu a zároveň ho približuje prevádzkovým podmienkam.

 

 

Ťažba na ploche. Vyznačené boli predovšetkým netvárne, chradnúce, podrastavé kmene v hustejších skupinách.

 

No už teraz sa ukazuje, že sa v poraste nájdu aj tvárne jedince duba.

 

 

Rozdiel medzi dvoma stupňami intenzity ťažobného zásahu je viditeľný v korunách. Ďalší zásah už bude až v nasledujúcom decéniu.

 

Kôň je v lese čoraz zriedkavejším úkazom. A pritom dokáže urobiť množstvo užitočnej práce obzvlášť v lesoch, ktoré si zasluhujú ochranársku pozornosť.

 

Čo najväčšia rôznorodosť šetrného zasahovania do porastu zabezpečí vyhodnotenie najvhodnejšieho spôsobu hospodárenia v týchto lesoch, ktoré vznikli vďaka stáročnému vplyvu človeka.

 

Aby bola škála na porovnávanie čo najväčšia, veľká časť jedného porastu v ÚEV ostane bez akýchkoľvek ďalších zásahov. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať pri jeho ponechaní na prirodzené procesy a ich vplyv.

 

Zatiaľ posledným úkonom na ploche bolo zmeranie obvodu všetkých stromov, ktoré po ťažobnom zásahu ostali na vymedzených monitorovacích plochách v oplôtku. Je to súčasťou zisťovania vplyvu intenzity zásahu na drevinový prírastok. Hoci nové meranie a vyhodnotenie nás čaká až o niekoľko rokov, naša pozornosť tejto ploche a lesu nekončí. Dúfame, že všetka vynaložená námaha sa v budúcnosti zúročí zachovaním zanikajúceho prírodného bohatstva našim potomkom.

Rovnaká práca, spojená s vybudovaním ďalších oplôtkov, čaká lesníkov v celom území aj v súvislosti so zapojením Pro Popula do projektu „Zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch“, ktorý zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR v rámci Operačného programu Kvalita ŽP. Pristúpením k trom z ôsmych opatrení vo väčšine porastov ÚEV a jeho širšom okolí na ploche Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy sa zaviazali prispieť k zlepšeniu stavu porastov a biotopov, ktoré predstavujú. Svoju zručnosť v tejto oblasti ukázali počas komisie v blízkom lese mimo ÚEV. V oplôtku, vybudovanom na ploche postihnutou vetrovou kalamitou, sa darí bohatému zastúpeniu rôznych drevín, pochádzajúcich z umelej výsadby i prirodzeného zmladenia.